Polityka rachunkowości

ZARZĄDZENIE Nr KR 120.89.2014 Burmistrza Miasta Woźnik z dnia 22 .07.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

Zarządzenie Nr KR 120.89.2014

Burmistrza Miasta Woźnik

z dnia 22 .07.2014r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

 

 

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z pózn. zm. ostatnia zmiana: Dz.U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278) i szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861 zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 121), zwanego dalej „rozporządzeniem" i rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz.U. Nr 57, poz. .366), wprowadza się:

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 102/2010 Burmistrza Woźniki z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie  przyjęcia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miejskiego w Woźnikach (zmiana, zarządzenie Nr 62/2012 z dnia 24.05.2012 r. Nr 31/2013 z dnia 08.03.2014) wprowadza się zmiany w następujących załącznikach nr 1, 2, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 października 2014 09:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1139
03 października 2014 09:18 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 października 2014 09:18 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr120892014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 października 2014 09:18 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany