Uchwały Rady
kadencja 2006-2010

UCHWAŁA NR 472/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie : określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym pla

Zmieniona Uchwałą nr 28/IV/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 31.01.2011 r.

Zmieniona Uchwałą nr 120/XI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18.12.2019 r.


UCHWAŁA NR 472/XLIV/2010

RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

z dnia 10 listopada 2010 r.

 

 

w sprawie : określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

 

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 223 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.)

Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Następujące gminne jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

gromadzą na wydzielonym rachunku dochody ze źródeł określonych w § 2 :

1. przedszkola

            a) Przedszkole w Woźnikach

2. jednostki oświatowe

a) Szkoła Podstawowa w Woźnikach,

b) Szkoła Podstawowa w Psarach,

c) Gimnazjum w Woźnikach

d) Liceum Ogólnokształcące w Psarach

3. stołówki szkolne i przedszkolne

a) wpłaty za wyżywienie w stołówkach

 

 

§ 2

 

Jednostki budżetowe wymienione w § 1 gromadzą na wydzielonym rachunku dochody z następujących źródeł :

1. w Przedszkolu w Woźnikach

a) prowizje, z tytułu pośrednictwa w usługach ubezpieczeniowych na rzecz dzieci,

b) organizacja kiermaszy przedszkolnych i  imprez,

c) organizacja teatrzyków dla dzieci,

d) odsetki bankowe naliczane od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym  rachunku bankowym oraz odsetki naliczane za nieterminowe regulowanie należności,

e) zbiórka surowców wtórnych,

f) wpływy z imprez i zabaw przedszkolnych,

 

2. w jednostkach oświatowych ;

a) dochody z wynajmu pomieszczeń i dzierżawy gruntu, oraz czynszu za lokale mieszkalne

b) prowizje, z tytułu pośrednictwa w usługach na rzecz młodzieży.

c) dochody z opłat za usługi kserograficzne, duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw

d) organizacja kiermaszy szkolnych i imprez,

e) odsetki bankowe naliczane od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym  oraz odsetki naliczane za nieterminowe regulowanie należności,

f) z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, a podlegającej na świadczeniu usług szkoleniowych i informacyjnych,

g) zbiórka surowców wtórnych.

 

§ 3

 

        Środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym przeznacza się na:

1.   W przedszkolach:

a) dofinansowanie wydatków rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem  placówki,

b) zorganizowanie imprez kulturalnych

2.   w jednostkach oświatowych:

a) dofinansowanie wydatków rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki,

b) zorganizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych,

c) prowizje i opłaty bankowe związane z prowadzeniem wydzielonego rachunku bankowego

d) organizację zajęć o charakterze edukacyjnym dla dzieci.

3.   w stołówkach szkolnych i przedszkolach

a) dofinansowanie wyżywienia na rzecz dzieci i pracowników

 

§ 4

 

Podstawą gospodarowania rachunkiem dochodów własnych jest roczny plan finansowy sporządzony przez dyrektora danej jednostki budżetowej, o której mowa w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały.

 

§ 5

 

1. Kierownicy jednostek budżetowych wymienionych w § 1 łącznie z projektami planów finansowych tych jednostek opracowują projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych.

2. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych są sporządzone w szczegółowości dział, rozdział i paragraf.

3. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych przekazywane są Burmistrzowi w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

4. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zatwierdzone przez kierownika jednostki budżetowej, stanowią podstawę gospodarki finansowej jednostek budżetowych w okresie od dnia podjęcia uchwały budżetowej przez Radę Miejską.

5. Plany finansowe dochodów rachunku dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych, ujęte w załączniku do uchwały budżetowej stanowią prognozę gromadzonych dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz stanowią podstawę gospodarki finansowej; są one zatwierdzane przez kierowników jednostek budżetowych gromadzących te dochody w terminie do 14 dni od otrzymania od Burmistrza informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek

6. Kierownicy jednostek budżetowych mogą zwiększać wydatki finansowane dochodami ze źródeł określonych w § 2 w przypadki realizacji wyższych od planowanych dochodów oraz dokonywać przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych tych dochodów i wydatków nimi finansowanych.

7. Kierownicy jednostek budżetowych, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, zawiadamiają Burmistrza o dokonanych zmianach.

 

§ 6

 

Traci moc Uchwała Nr 262/XXIII/2005 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych, oraz Uchwała Nr 44/IV/2007 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 15 stycznia 2007 r.

 

§7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem § 5 ust. 1-3, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

 

UZASADNIENIE

 

W związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), zgodnie z art. 223 zachodzi konieczność uregulowania zasad funkcjonowania rachunków dochodów własnych w samorządowych jednostkach budżetowych.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stefan Długaj

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 listopada 2010 11:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1362
23 grudnia 2019 09:18 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 kwietnia 2018 10:07 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2013 09:09 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. Ujednolicenie rozmiaru i rodzaju czcionki (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany