Uchwały Rady
kadencja 2006-2010

UCHWAŁA NR 470/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 463/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na roli 2011

UCHWAŁA NR 470/XLIV/2010

RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH 

z dnia 10 listopada 2010 r.

 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 463/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na roli 2011

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5, art. 7 ust. 3, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) i obwieszczenia Ministra Finansów dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. z 2010 r. Nr 55, poz.755)

Rada Miejska w Woźnikach uchwala :

 

§ 1. W uchwale nr 463/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:

 

1) skreśla się § 3.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje w roku podatkowym 2011.

 

 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stefan Długaj

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 listopada 2010 11:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1470
25 października 2013 09:07 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. Ujednolicenie rozmiaru i rodzaju czcionki (Dokument opublikowany)
25 października 2013 09:07 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. Ujednolicenie rozmiaru i rodzaju czcionki (Dokument opublikowany)
16 listopada 2010 11:15 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_470.pdf] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany