Uchwały Rady
kadencja 2006-2010

UCHWAŁA NR 464/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 .

 

UCHWAŁA NR 464/XLIII/2010

RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

z dnia 28 października 2010 r.

w  sprawie  stawek podatku od środków transportowych na rok  2011 .

    

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ) i obwieszczenia Ministra Finansów dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. z 2010 r. Nr 55, poz.755) Rada Miejska w Woźnikach uchwala:

 

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2011:

 

1.  Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

 

a)        powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  635,00 zł;

b)        powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie     972,00 zł;

c)        powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 140,00 zł;

d)        równej lub wyższej  niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w złotych

 

Nie mniej niż

 

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zwieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

15

1 246,00

1 292,00

15 i więcej

 

1 292,00

1 434,00

Trzy osie

12

25

1 799,00

1 908,00

25

 

 2 427,00

2 504,00

Cztery osie i więcej

12

29

2 504,00

2 548,00

29 i więcej

 

2 548,00

2 706,00

 

 

2. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

a)                od 3,5 tony i poniżej  12 ton        1 523,00 zł;

b)               równej lub wyższej  niż 12 ton

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu   pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + naczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych

 

Nie mniej niż

 

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zwieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

37

1 633,00

1 974,00

37 i więcej

 

1 974,00

2 096,00

Trzy osie i więcej

12

37

2 074,00

2 096,00

37 i więcej

 

2 146,00

2 712,00

 

3. Od przyczepy i naczepy, które łącznie  z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę :

 

a)  od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem  związanych  wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną  przez podatnika podatku rolnego      939,00 zł

b) powyżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd  silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w złotych

 

Nie mniej niż

 

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zwieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

37

995,00

1226,00

37 i więcej

 

1038,00

1 271,00

Dwie osie

12

37

1 478,00

1 633,00

37 i więcej

 

1 821,00

1 930,00

Trzy osie i więcej

12

37

1 478,00

1 633,00

37 i więcej

 

1 821,00

1 930,00

 

4. Autobusy :

a) o liczbie miejsc siedzących poniżej 30 miejsc  1 307,00 zł;

b) o liczbie miejsc siedzących równej lub wyższej niż 30 miejsc           1 649,00 zł;

 

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych samochody i autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących :

1. Stanowiące własność komunalną gminy, które nie zostały przekazane innym osobom.

 

2. Wykorzystywane dla potrzeb oświaty i wychowania, kultury, kultury fizycznej i sportu - nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 451/XLII/2010 z dnia 29.09.2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.

 

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje w roku podatkowym 2011.

2.Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stefan Długaj

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 listopada 2010 13:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1428
25 października 2013 08:56 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. Ujednolicenie rozmiaru i rodzaju czcionki (Dokument opublikowany)
05 listopada 2010 10:26 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
04 listopada 2010 13:05 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_464.pdf] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany