Uchwały Rady
kadencja 2006-2010

UCHWAŁA NR 463/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011

Zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach nr 470/XLIV/2010 z dnia 10.11.2010


UCHWAŁA NR 463/XLIII/2010

 RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

 

z dnia 28 października 2010 r.

 

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5, art. 7 ust. 3, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613) i obwieszczenia Ministra Finansów dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. z 2010 r. Nr 55, poz. 755)

Rada Miejska w Woźnikach uchwala:

 

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości:

 

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części za 1 m2 powierzchni użytkowej 0,62 zł.

 

2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej l m2 powierzchni użytkowej 18,50 zł.

 

3. Od budynków letniskowych za 1 m2 powierzchni użytkowej 6,80 zł.

 

4. Od garaży wolnostojących i w budynkach gospodarczych za 1 m2 powierzchni użytkowej 5,40 zł.

 

5. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego za 1 m2 powierzchni użytkowej 3,95 zł.

 

6. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym za 1 m2 powierzchni użytkowej 9,82 zł

 

7. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych za 1 m2 powierzchni użytkowej 4,27 zł.

 

8. Od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, linii elektroenergetycznych przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej, gazów, ciepła, paliw i wody, od budowli służących do odprowadzania i czyszczenia ścieków 2 % ich wartości.

 

9. Od pozostałych budowli 2 % ich wartości.

 

10. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków za 1 m2 powierzchni 0,73 zł.

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne za 1 ha powierzchni 4,15 zł.

c) zajętych na drogi nie zaliczane do dróg publicznych za 1 m2 powierzchni 0,03 zł.

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego za 1 m2 powierzchni 0,17 zł.

 

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. powierzchnię użytkową:

a) w budynkach mieszkalnych zajętą na strychy i piwnice nie związane z działalnością gospodarczą,

b) nieruchomości stanowiące własność komunalną gminy, które nie zostały przekazane innym osobom,

c) nieruchomości lub ich części będących we władaniu Ochotniczych Straży Pożarnych, Ośrodków Pomocy Społecznej, Ośrodków Kultury nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

d) nieruchomości wykorzystywanych w celu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

2. Budowle stanowiące własność komunalną gminy służącą do odprowadzania i oczyszczenia ścieków wraz z rurociągami i przewodami rozdzielczej sieci kanalizacyjnej.

 

§ 3. Poboru podatku od nieruchomości dokonują inkasenci do poboru łącznego zobowiązania pieniężnego.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr 449/XLII/2010 z dnia 29.09.2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.

 

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje w roku podatkowym 2011.

 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stefan Długaj

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 listopada 2010 12:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1614
12 czerwca 2018 13:06 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2013 08:52 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. Ujednolicenie rozmiaru i rodzaju czcionki (Dokument opublikowany)
04 listopada 2010 13:06 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany