Uchwały Rady
kadencja 2002-2006

UCHWAŁA NR 418/XXXVI/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 września 2006 roku w sprawie korekty uchwały nr 403/XXXV/2006 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006.

UCHWAŁA NR 418/XXXVI/2006
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 4 września 2006 roku
w sprawie korekty uchwały nr 403/XXXV/2006 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok
2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d, i , pkt. 10, 11, art. 51, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z póżnr zmianami) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 ppkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku z nr 249, poz. 2104)

Rada Miejska w Woźnikach

uchwala :

§1.
Dokonać korekty w § 1 pkt 2 który otrzymuje brzmienie

2.Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę (-)25 725,62 zł;

do ogólnej kwoty wydatków 24 497 696,38 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

w tym wydatki inwestycyjne (-)25 725,62 zł;§2.

Dokonać korekty załącznika nr 4 do uchwały 403/XXXV/2006 - plan zadań inwestycyjnych na 2006 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem o tej nazwie do niniejszej uchwały.§3.

Układ wykonawczy budżetu należy opracowywać w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej uwzględniając korektę.§4.

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2006r.§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia podjęcia do dnia 31 grudnia 2006 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.09.2006
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1205
23 września 2013 14:26 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 września 2013 14:26 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. Ujednolicenie rozmiaru i rodzaju czcionki (Dokument opublikowany)
04 lutego 2010 13:06 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany