Uchwały Rady
kadencja 2002-2006

UCHWAŁA Nr 417/XXXVI/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 04 września 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lublinieckiego

Uchwała Nr 417/XXXVI/2006
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 04 września 2006 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lublinieckiego

 


Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje:§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Lublinieckiego w formie dotacji celowej w wysokości 430 000 złotych (słownie złotych: czterystatrzydzieścitysięcy) z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej - ul. Głównej w Psarach.2. Zasady przyznania dotacji wymienionej w ust. 1 określone zostaną w porozumieniu zawartym z Powiatem Lublinieckim.§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Woźniki.§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.09.2006
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 grudnia 2008 12:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 881
23 września 2013 14:24 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 września 2013 14:23 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. Ujednolicenie rozmiaru i rodzaju czcionki (Dokument opublikowany)
15 września 2006 14:20 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany