Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej

Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała Nr 91/VIII/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 11 września 2019 r.


w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Woźniki


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j .Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz.1309) oraz art.234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 )  Rada Miejska w Woźnikach  uchwala, co następuje:


Rozdział 1.
Postanowienia ogólne


§ 1. 


Uchwała określa szczegółowość projektu budżetu Gminy Woźniki, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Woźniki, wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne przedkładane przez Burmistrza Woźnik, zwanego dalej „Burmistrzem” wraz z projektem uchwały budżetowej.


Rozdział 2.
Szczegółowość projektu budżetu Gminy Woźniki


§ 2. 


Projekt budżetu Gminy Woźniki  opracowywany jest w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf).


Rozdział 3.
Terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Woźniki


§ 3. 


1. Wnioski radnych, sołectw w sprawie wprowadzenia do budżetu zadań własnych Gminy składane są Burmistrzowi w terminie do 30 września każdego roku.

2. Jednostki posiadające osobowość prawną, dla których Gmina jest organem założycielskim, wnioski do budżetu na nadchodzący rok składają Burmistrzowi w terminie do 30 września.

3. Kierownicy referatów urzędu składają Burmistrzowi Woźnik w terminie do 30 września projekty finansowe dochodów i wydatków z zakresu działalności referatu.


§ 4. 


Opracowany przez Burmistrza projekt uchwały budżetowej Gminy Woźniki wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej w Woźnikach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.


§ 5. 


Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach przedkłada niezwłocznie, najpóźniej na 14 dni przed sesją budżetową, Radnym Rady Miejskiej w Woźnikach opracowany przez Burmistrza projekt uchwały budżetowej Gminy Woźniki wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.


§ 6. 


1. Stałe Komisje Rady Miejskiej w Woźnikach odbywają posiedzenia w terminie nie później niż 3 dni przed planowanym terminem sesji budżetowej, na których formułują pisemne opinie o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi i przesyłają je niezwłocznie do Komisji właściwej do spraw budżetu.

2. Komisje Rady Miejskiej w Woźnikach proponując w opinii wskazanej powyżej wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie budżetu, zobowiązane są wskazać źródło jego pokrycia. Proponowane zmiany nie mogą zwiększać deficytu budżetu.

3. Komisja Rady Miejskiej w Woźnikach właściwa do spraw budżetu opiniuje projekt uchwały budżetowej Gminy Woźniki wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi po otrzymaniu opinii od pozostałych Komisji Rady Miejskiej w Woźnikach i przekazuje opinie wszystkich Komisji Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Woźnikach dnia następnego po dniu odbycia swego posiedzenia.

4. Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach przekazuje Burmistrzowi opinie wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Woźnikach po ich otrzymaniu, nie później niż na 1 dzień przed planowanym terminem sesji budżetowej.

5. Burmistrz może z własnej inicjatywy oraz na podstawie wniosków zawartych w opiniach Komisji Rady Miejskiej w Woźnikach  zaproponować autopoprawki do przedłożonego Radzie Miejskiej w Woźnikach projektu uchwały budżetowej.


§ 7. 


1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach zawiadamia o terminie sesji budżetowej w terminie nie później niż na 14 dni przed sesją.

2. Porządek obrad sesji budżetowej powinien zawierać:

1) odczytanie projektu uchwły budżetowej;

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu;

3) odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej w Woźnikach;

4) dyskusję nad projektem uchwały budżetowej;

5) głosowanie uchwały budżetowej.


Rozdział 4.
Wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne przedkładane Radzie Miejskiej w Woźnikach wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Woźniki.


§ 8. 


Uzasadnienie projektu uchwały budżetowej zawiera:

1) Ogólną charakterystykę opisową projektu uchwały budżetowej;

2) Opis prognozowanych dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wraz z omówieniem dochodów majątkowych;

3) Opis  planowanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wraz z omówieniem wydatków majątkowych;

4) Opis planowanych przychodów i rozchodów budżetu;

5) Informację na temat planowanego deficytu i źródeł jego pokrycia lub informację na temat prognozowanej nadwyżki.


§ 9. 


Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej obejmują:

1) Informację Ministra Finansów dotyczącą planowanych kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) Informację Wojewody Śląskiego o przyjętych do projektu ustawy budżetowej wielkościach dotacji celowych na zadania realizowane przez Gminę Woźniki;

3) Informację dotyczącą zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego ujętych w projekcie uchwały budżetowej;

4) Informację dotyczącą wykazu podmiotów, dla których w projekcie budżetu przewidziano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wraz z podaniem kwot poszczególnych dotacji.


Rozdział 5.
Postanowienia końcowe


§ 10. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 11. 


Traci moc Uchwała Nr 436/XLI/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach  z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad  projektem uchwały budżetowej.


§ 12. 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska

 


 

Uchwała Nr 101/IX/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

 

z dnia 23 października 2019 r.

 


 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 91/VIII/2019  w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Woźniki

 


 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j .Dz. U. z 2019 r.,poz.506, poz.1309, poz. 1696) oraz art.234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 )  Rada Miejska w Woźnikach  uchwala, co następuje:

 


 

§ 1.

 

 

 

Dokonać zmiany poprzez wykreślenie § 3 z Uchwały Nr 91/VIII/2019Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 11 września 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Woźniki.

 


 

§ 2.

 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 


 

§ 3.

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna MichalskaZałączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 września 2019 12:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 150
30 października 2019 14:46 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_101ix2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 października 2019 14:46 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 września 2019 12:25 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_91viii2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany