ZAKOŃCZONE KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688) projektu uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach: w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Woźniki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (...)

BURMISTRZ WOŹNIK

 

ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688) projektu uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach:

 

• w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Woźniki  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

 

Konsultacje prowadzone są na podstawie uchwały nr 422/XXXX/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688) projektów prawa miejscowego.

 

Czas rozpoczęcia konsultacji: 13 czerwca 2019 r.

 

Czas zakończenia konsultacji: 20 czerwca 2019 r.

 

Opinie do w/w projektu uchwały można wnosić pisemnie na adres:

Urząd Miejski w Woźnikach, ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki lub mailowo: urzad@wozniki.pl - do dnia 20 czerwca br.

 

Z treścią w/w projektu uchwały można się również zapoznać w siedzibie Urzędu w pok. nr 12 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Woźniki, 13 czerwca 2019 r.


 

projekt

 

Uchwała Nr ....................
Rady miejskiej w woźnikach

 

z dnia …………. 2019 r.

 

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Woźniki
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

 

 

 

Na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 poz. 1454 i poz. 1629, Dz. U. z 2019 poz. 730) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Rada Miejska w Woźnikachuchwala co następuje:

 


§ 1.


 

Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Woźniki i zagospodarowania tych odpadów oraz sposób ich świadczenia:

 

1) odbiór gruzu (pustak, cegła, kafla, pokruszony beton, skute tynki) pochodzącego z drobnych remontów wykonywanych samodzielnie w gospodarstwie domowym, w worku BIG BAG (o pojemności 1 m3);

2) odbiór papy pochodzącej z drobnych remontów wykonywanych samodzielnie w gospodarstwie domowym, w worku BIG BAG (o pojemności 1 m3);

3) odbiór materiałów izolacyjnych (wełna mineralna, wełna szklana, styropian, pianka montażowa) pochodzących z drobnych remontów wykonywanych samodzielnie w gospodarstwie domowym, w worku BIG BAG (o pojemności 1 m3).

 

§ 2.


Określa się wysokość cen za usługi określone w § 1, które wynoszą odpowiednio:

 

1) opłata za odbiór i zagospodarowanie gruzu (pustak, cegła, kafla, pokruszony beton, skute tynki) pochodzącego z drobnych remontów wykonywanych samodzielnie w gospodarstwie domowym, w worku BIG BAG (o pojemności 1 m3) wynosi 90 zł brutto;

2) opłata za odbiór i zagospodarowanie papy, pochodzącej z drobnych remontów wykonywanych samodzielnie w gospodarstwie domowym, w worku BIG BAG (o pojemności 1 m3) wynosi 280 zł brutto;

3) opłata za odbiór i zagospodarowanie materiałów izolacyjnych (wełna mineralna, wełna szklana, styropian, pianka montażowa) pochodzących z drobnych remontów wykonywanych samodzielnie w gospodarstwie domowym, w worku BIG BAG (o pojemności 1 m3) wynosi 250 zł brutto.

 

§ 3.


1. Usługi, o których mowa w § 1 świadczone są wyłącznie na wniosek właściciela nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wymagają każdorazowego zgłoszenia zapotrzebowania na ich wykonanie, dokonane przez właściciela nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Woźnikach.

 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać w szczególności:

1) adres nieruchomości;

2) imię i nazwisko właściciela nieruchomości;

3) numer telefonu właściciela nieruchomości;

4) rodzaj odpadu i jego przybliżoną ilość.

 

5) Uiszczanie opłaty o której mowa § 2 jest podstawą do wydania worka BIG BAG.

6) Worek BIG BAG musi być wypełniony i przygotowany do odbioru maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia następnego po jego wydaniu.

7) O przygotowaniu worka BIG BAG do odbioru właściciel nieruchomości informuje Urząd Miejski w Woźnikach, który zleca jego odbiór i zagospodarowanie przedsiębiorstwu wyłonionemu w drodze przetargu.

8) Worek BIG BAG powinien być ustawiony na zewnątrz budynku w sposób umożliwiający podjazd samochodem ciężarowym i załadunek worka.

9) W przypadku prac remontowych wykonywanych przez podmiot świadczący usługi w tym zakresie, zagospodarowanie odpadów w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami należy do podmiotu wykonującego usługę.

 

§ 4.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

 

§ 5.


 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.
Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aleksandra Kurek - Referat Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 czerwca 2019 15:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 156
13 czerwca 2019 15:27 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 15:21 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 15:21 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [konsultacje.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany