ZAKOŃCZONE KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

ZARZĄDZENIE NR OR.120.66.2019

BURMISTRZA WOŹNIK

z  dnia 24 kwietnia 2019  r.


w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), i uchwały nr 422/XXXX/2010 Rady Miejskiej Woźniki z dnia   22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1


1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.


2. Konsultacje przeprowadzone będą w formie zamieszczenia projektu w/w aktu prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Woźniki.


3. Termin rozpoczęcia konsultacji : 25 kwietnia 2019 r.

 

4. Termin zakończenia konsultacji : 1 maja 2019 r.

 

§ 2

 

Wnioskodawcy  mogą wyrazić swoje uwagi i propozycje dotyczące projektu uchwały poprzez zaznaczenie we wniosku tych uwag i propozycji.

 

§ 3

 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Miasta i Gminy Woźniki.

§ 4

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Projekt

 

Uchwała Nr …………….2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

 

z dnia ………………… 2019 r.


 

w sprawie  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506),  oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit.c  i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  – Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, ze zm.) w związku z art. 6 pkt 14 lit. d ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy  Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 2245) oraz po zaopiniowaniu przez związki związkowe

 

 

 

Rada Miejska w Woźnikach uchwala,

 

co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie                 i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych prze gminę Woźniki, w wysokości   25 godzin.

 


§ 2.


 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 


§ 3.


 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2019 11:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 190
25 kwietnia 2019 14:30 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 kwietnia 2019 11:24 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany