ZAKOŃCZONE KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Woźniki oraz określenia granic ich obwodów

ZARZĄDZENIE NR OR.120.65.2019

BURMISTRZA WOŹNIK

z  dnia 24 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Woźniki oraz określenia granic ich obwodów

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), i uchwały nr 422/XXXX/2010 Rady Miejskiej Woźniki z dnia   22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Woźniki oraz określenia granic ich obwodów


2. Konsultacje przeprowadzone będą w formie zamieszczenia projektu w/w aktu prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Woźniki.


3. Termin rozpoczęcia konsultacji : 25 kwietnia 2019 r.

 

4. Termin zakończenia konsultacji : 1 maja 2019 r.

 

§ 2

 

Wnioskodawcy mogą wyrazić swoje uwagi i propozycje dotyczące projektu uchwały poprzez zaznaczenie we wniosku tych uwag i propozycji.

 

§ 3

 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Miasta i Gminy Woźniki.

§ 4

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

 

 

Projekt

 

 

 

Uchwała Nr ....................

 

 Rady miejskiej w woźniikach

 

z dnia ........................ 2019 r.

 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Woźniki oraz określenia granic ich obwodów

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty

 

Rada Miejska w  Woźnikach

 

uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Woźniki,  a także granice obwodów tych szkół na okres od 1 września 2019 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach

 

………………………..………..

 

              (podpis) 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2019 11:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 191
25 kwietnia 2019 14:26 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_projketu_uchwaly_siec_szkol_2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 kwietnia 2019 14:25 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 kwietnia 2019 11:13 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany