ZAKOŃCZONE KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; określenia zasad i rozmiaru obniżek nauczycielom zajmującym stanowiska dyrektora, wicedyrektora, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutó

 

ZARZĄDZENIE NR KR.120.111.2018

BURMISTRZA WOŹNIK

z  dnia 29 czerwca 2018 r.


w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; określenia zasad i rozmiaru obniżek nauczycielom zajmującym stanowiska dyrektora, wicedyrektora, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), uchwały nr 422/XXXX/2010 Rady Miejskiej Woźniki z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1


1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; określenia zasad i rozmiaru obniżek nauczycielom zajmującym stanowiska dyrektora, wicedyrektora, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

2. Konsultacje przeprowadzone będą w formie zamieszczenia projektu w/w aktu prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Woźniki.

 

3. Termin rozpoczęcia konsultacji : 02 lipca 2018 r.

4. Termin zakończenia konsultacji : 09 lipca 2018 r.

 

§ 2

 

Wnioskodawcy  mogą wyrazić swoje uwagi i propozycje dotyczące projektu uchwały poprzez zaznaczenie we wniosku tych uwag i propozycji.

 

§ 3

 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Miasta i Gminy Woźniki.


§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Uchwała Nr …………….2018
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia ………………… 2018 r.

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; określenia zasad i rozmiaru obniżek nauczycielom zajmującym stanowiska dyrektora, wicedyrektora, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.),  oraz art. 42 ust. 7 pkt 1,2 i 3 oraz 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  – Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) w związku z art. 76 pkt 22 lit. a,b,c,d ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.), po uzgodnieniu z organizacjami związkowymi

 

Rada Miejska w Woźnikach uchwala,

co następuje:

 

§ 1. Ustala się następujące zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

 nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego:

 

1) nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć, wynikający z planów nauczania lub organizacji pracy placówki, w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, zobowiązany jest do realizowania w innych okresach roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć (zwiększonego lub zmniejszonego), aby średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć określonemu w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela,

 

2) plan zajęć zgodny z pkt 1 ustala dyrektor dla każdego nauczyciela w formie załącznika do planu organizacji szkoły na dany rok szkolny i podaje do wiadomości nauczycielowi przed rozpoczęciem roku szkolnego,

 

3) dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar zajęć dla całego okresu zatrudnienia.

 

§ 2. Dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w placówce, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze - w zależności od liczby oddziałów w szkole lub w przedszkolu, prowadzonych przez Gminę Woźniki, obniża się obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela do wysokości ustalonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Pedagogom, psychologom, logopedom, terapeutom pedagogicznym, doradcom zawodowym, zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Woźniki, ustala się tygodniowy wymiar godzin w wysokości jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 4. Traci moc:

- uchwała Nr 365/XXXI/2006 Rady Miasta i Gminy Woźniki z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,

 

- uchwała Nr 166/XIV/2004 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad

udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym wymiarze godzin dla dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Woźniki i innych nauczycieli w tym na stanowiskach kierowniczych w tych jednostkach

 

- uchwała Nr 237/XXIV/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 166/XIV/2004 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym wymiarze godzin dla dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Woźniki i innych nauczycieli w tym na stanowiskach kierowniczych w tych jednostkach.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr …………….

Rady Miejskiej w Woźnikach

 z dnia …………………

 

Lp.

Stanowisko

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych

1.

 Dyrektor przedszkola czynnego 5 godzin dziennie,  liczącego:

 - 1 oddział

 - 2 oddziały

 


 20

18

2.

 Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego:

 - 1 oddział

 - 2 oddziały

 - 3 oddziały

 - 4 – 5 oddziałów

 


 15

12

10

8

3.

 Dyrektor szkoły każdego typu i stopnia liczącej:

 - do 4 oddziałów

 - 5 – 6 oddziałów

 - 7 – 8 oddziałów

 - 9 – 16 oddziałów

 

12

10

8

5

4.

Wicedyrektor szkoły

12

5.

Pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy

22

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lipca 2018 09:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 405
02 lipca 2018 09:49 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [projekt_uchwaly.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 lipca 2018 09:48 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201112018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 lipca 2018 09:14 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany