ZAKOŃCZONE KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Woźniki

ZARZĄDZENIE NR KR.120.39.2018

BURMISTRZA WOŹNIK

z  dnia 13 lutego 2018 r.

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5  w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Woźniki

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), uchwały nr 422/XXXX/2010 Rady Miejskiej Woźniki z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5  w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Woźniki.

 

2. Konsultacje przeprowadzone będą w formie zamieszczenia projektu w/w aktu prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Woźniki.

 

3. Termin rozpoczęcia konsultacji : 14 lutego 2018 r.


4. Termin zakończenia konsultacji : 20 lutego 2018 r.

 


§ 2

 

Wnioskodawcy  mogą wyrazić swoje uwagi i propozycje dotyczące projektu uchwały poprzez zaznaczenie we wniosku tych uwag i propozycji.

 

§ 3

 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Miasta i Gminy Woźniki.


§ 4

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Projekt

 

Uchwała Nr …………………………………/2018

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia  ………………… 2018 r.

 

 

w sprawie: określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5  w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Woźniki

 

 

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 15, art. 40, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art.52 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.), Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje :

 

§ 1.1. Przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Woźniki zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie.

 

2. Ustala się odpłatność za 1 godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w  przedszkolach publicznych w czasie przekraczającym wymiar wskazany w  § 1, w wysokości  1 zł (jeden złoty) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

 

3. Do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej stosuje się odpowiednio ustęp 1  i  2.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 3. Traci moc Uchwała nr 228/XXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Woźniki.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lutego 2018 13:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 445
13 lutego 2018 13:49 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [projekt_uchwaly.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 lutego 2018 13:49 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie__nr_kr120392018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 lutego 2018 13:48 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany