ZAKOŃCZONE KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI

konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 295/XXVI/2009 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których gmina Woźniki jest organem prowadzącym”

 

ZARZĄDZENIE NR KR.120.21.2018

BURMISTRZA WOŹNIK

z  dnia 17 stycznia 2018 r.

 

w sprawie konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 295/XXVI/2009 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których gmina Woźniki jest organem prowadzącym”

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), uchwały nr 422/XXXX/2010 Rady Miejskiej Woźniki z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami


zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach zmieniającej uchwałę w sprawie załącznika nr 1 do Uchwały nr 295/XXVI/2009 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których gmina Woźniki jest organem prowadzącym”.

 

2. Konsultacje przeprowadzone będą w formie zamieszczenia projektu w/w aktu prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Woźniki.

 

3. Termin rozpoczęcia konsultacji : 17 stycznia 2018 r.

4. Termin zakończenia konsultacji : 24 stycznia 2018 r.

 

§ 2

 

Wnioskodawcy  mogą wyrazić swoje uwagi i propozycje dotyczące projektu uchwały poprzez zaznaczenie we wniosku tych uwag i propozycji.

 


§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Miasta i Gminy Woźniki.


§ 4

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

P r o j e k t

Uchwała nr ............/2018

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia ................................... r.

 

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 295/XXVI/2009 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których gmina Woźniki jest organem prowadzącym”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232), w związku z art. 30 ust. 6 i ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, poz. 60, poz. 2203), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli

 

Rada Miejska w Woźnikach

uchwala, co następuje:

 

§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr 295/XXVI/2009 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których gmina Woźniki jest organem prowadzącym” wprowadza się następujące zmiany:


1. w § 1 uchyla się pkt 5;

2. w § 4 ust. 2 - Tabela dodatków funkcyjnych otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały;

3. uchyla się § 8.§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały nr ….............................

                                                         Rady Miejskiej w Woźnikach

                                                                     z dnia ..................................................

Tabela dodatków funkcyjnych

 

Lp.

STANOWISKO

Stawka dodatku funkcyjnego

(miesięcznie w złotych - od )

Stawka dodatku funkcyjnego

(miesięcznie w złotych - do)

1.

Dyrektor przedszkola czynnego do i ponad 5 godzin dziennie

 

700,00

 

1000,00

2.

Dyrektor szkoły liczącej do 7 oddziałów

800,00

1200,00

3.

Dyrektor szkoły liczącej 8 i więcej oddziałów

900,00

1500,00

4.

Wicedyrektor szkoły

700,00

1100,00

5.

Opiekun stażu

70,00

 

6.

Wychowawca klasy/oddziału;

- do 16 uczniów

- od 17 do 25 uczniów

- powyżej 25 uczniów

 

50,00

80,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 stycznia 2018 11:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 349
17 stycznia 2018 11:06 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [projekt_uchwaly.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 stycznia 2018 11:06 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr120212018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 stycznia 2018 11:03 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany