ZAKOŃCZONE KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI

Wyszukiwarka

Wybierz rok

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie: podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania (...) oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (...)

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) projektó

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach dot. zmiany uchwały nr 257/XXI/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) pr

Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Miejskiej w Woźnikach

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) projektów uchwał Rady

Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Miejskiej w Woźnikach

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) projektów uchwał Rady

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Woźniki 2013-2017

KONSULTACJE SPOŁECZNE Poddanie pod konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Woźniki 2013-2017. Na podstawie § 4 pkt 2 Regulaminu konsultacji z organizacja

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Woźniki 2013-2017

KONSULTACJE SPOŁECZNE Poddanie pod konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Woźniki 2013-2017. Na podstawie § 4 pkt 2 Regulaminu konsultacj

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach: w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Woźniki

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ar.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz.1536 z późniejszymi zmianami) projektu uchwały Rad

„Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Woźniki na lata 2012-2030".

Burmistrz Gminy Woźniki stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.), zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Woźniki na lata 2012-2030”....

Zatrzymaj banner przewijany