ZAKOŃCZONE KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje społeczne projektu: "Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji"

Zarząd Województwa Śląskiego realizując zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska jest w trakcie opracowywania dokumentu pt.: "Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji". Elementem Programu ochrony...

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie: podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania (...) oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (...)

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) projektó

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach dot. zmiany uchwały nr 257/XXI/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) pr

Zatrzymaj banner przewijany