Komunikaty

BURMISTRZ WOŹNIK INFORMUJE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA WOŹNIKI

NG.6721.9.2020                                                                                       Woźniki, 10.07.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE


BURMISTRZ WOŹNIK INFORMUJE
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA WOŹNIKI


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.) oraz art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2081 z późn.zm.) oraz uchwałą Nr 277/XXII/2013  z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Woźniki oraz w związku z uchwałą Nr 449/XXXVI/2014 z dnia 13 października 2014 r.  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28.07.2020 r. do 15.09.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Woźnikach, ul. Rynek 11, pok. nr 15, parter.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projektach planów rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 14.09.2020 r. o godz. 13.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Woźnikach, ul.

Rynek 11.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. dokumentach.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej lub postaci elektronicznej do Burmistrza Woźnik z podaniem imienia, nazwiska
lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2020 r., na adres: Urząd Miejski w Woźnikach, ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki, e-mail: urzad@wozniki.pl

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Woźnik

 

                                                                                 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.07.2020
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Patrycja Turchońska - Referat Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2020 10:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 92
10 lipca 2020 10:20 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [obwieszczenie_o_wylozeniu_z_dnia_10072020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lipca 2020 10:20 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany