Dzierżawa/Najem

UCHWAŁA Nr 57/VI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Woźniki

Uchwała Nr 57/VI/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 22 maja 2019 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wynajem mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Woźniki


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 506) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4, z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 1509, 2348, 270 z późn. zm.)

Rada Miejska w Woźnikach

uchwala co następuje:


§ 1. 


Wyraża się zgodę na wynajem w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Woźnikach przy ul. Koziegłowskiej 2 na nieruchomości działka nr 176, k.m. 12A Woźniki , obręb Woźniki, Księga Wieczysta CZ1L/00040373/8.


§ 2. 


Uzasadnienie  stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 4. 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska

 

 

Załącznik do uchwały Nr 57/VI/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 22 maja 2019 r.


Uzasadnienie


Z dniem 01.10.2018r.,  najemca lokalu  użytkowego przy ul. Koziegłowskiej 2  Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” w Woźnikach zakończył działalność w w/w lokalu.

W ostatnim czasie otrzymaliśmy zapytania telefoniczne o wynajem w/w lokalu.

Lokal użytkowy o powierzchni 77,70 m² składa się z czterech pomieszczeń, jest wyposażony w  instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną oraz centralnego ogrzewania.

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 maja 2019 09:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 166
28 maja 2019 09:27 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_57vi2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2019 09:27 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany