Zbycie/Sprzedaż

UCHWAŁA Nr 154/XVII/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 174/XV/2004 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zaakceptowania nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu

U C H W A Ł A  Nr 154/XVII/2016

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia  24 maja 2016 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 174/XV/2004 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zaakceptowania nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu

                  

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

 

Rada Miejska w Woźnikach

uchwala, co następuje:

 

§ 1.


Zmienia się Uchwałę Nr 174/XV/2004 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zaakceptowania nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu w ten sposób, że w § 1 uchwały zamiast numeru: k.m.1 Woźniki Dwór wpisuje się: k. m. 1-1 Woźniki Dwór.

      

§ 2.


Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

       

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 maja 2016 14:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 615
31 maja 2016 14:40 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_154xvii2016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 maja 2016 14:40 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany