Zbycie/Sprzedaż

UCHWAŁA Nr 442/XLII/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne.

 

UCHWAŁA Nr 442/XLII/2010

 

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 29 września 2010 r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/, w związku z art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z 2010. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami/,

 

u c h w a l a

 

§ 1. Wyrazić zgodę na bezprzetargową sprzedaż działki nr 338/97, obręb Piasek k.m. 1 o powierzchni 0.0250 ha zapisanej w KW CZ1L/00052445/1 SR w Lublińcu na rzecz P. Stefanii i Jana Strugała zam. ________

§ 2. Przedmiotem zbycia bezprzetargowego jest nieruchomość, która poprawi warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność wnioskodawców. Ze względu na niewielką powierzchnię działka nie może zostać zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

 

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stefan Długaj

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 października 2010 11:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 890
08 października 2010 11:09 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_442.pdf] do dokumentu.
08 października 2010 11:08 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany