Ogłoszenia, Informacje

Uwaga mieszkańcy i przedsiębiorcy Gminy Woźniki

Uwaga mieszkańcy i przedsiębiorcy Gminy Woźniki

 

            W dniu 01 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo wodne, która wprowadziła opłatę za usługi wodne, uiszczaną m.in. za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Informacje na ten temat zamieszczane są cyklicznie na łamach Wiadomości Ziemi Woźnickiej, na stronach internetowych tut. Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń na terenie poszczególnych sołectw i w budynku Urzędu.


Warunki, których łączne spełnienie, obliguje do naliczenia w/w opłaty, to:

1. nieruchomość, na której wykonywane są roboty budowlane lub obiekty budowlane trwale związane z gruntem i mające wpływ na zmniejszenie retencji ma powierzchnię powyżej 3500  m2 ;

2. zmniejszenie retencji polega na wyłączeniu z powierzchni biologicznie czynnej więcej niż 70% powierzchni nieruchomości;

3. nieruchomość, na terenie której następuje zmniejszenie naturalnej retencji położona jest na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Niektórzy z właścicieli nieruchomości odczują więc obciążenia finansowe, gdyż będą zobowiązani do uiszczenia opłaty za usługi wodne.

            Mając na uwadze obowiązek realizacji przez Burmistrza Woźnik zapisów w/w ustawy, Urząd Miejski w Woźnikach informuje, iż w najbliższym czasie właściciele nieruchomości  o powierzchni powyżej 3500 m2 otrzymają formularze – informacja o nieruchomości. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie tego dokumentu (dla każdej nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 należy złożyć osobny formularz) oraz doręczenie go do Urzędu  Miejskiego w Woźnikach.  Na podstawie zawartych w nich danych tut. Organ zweryfikuje, kto jest zobowiązany do dokonania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i wyśle stosowne informacje w tej sprawie już tylko do tych właścicieli, których nieruchomość spełni łącznie określone w ustawie warunki.

Zaznaczyć należy, że na mocy ustawy, spośród wpłacanych na rachunek Urzędu Miejskiego w Woźnikach pieniędzy, Burmistrz Woźnik jest zobowiązany przekazać 90% uiszczonych przez mieszkańców i przedsiębiorców opłat do Państwowego Gospodarstwa Wodne Wody Polskie, a symboliczne 10% pozostanie w budżecie gminy.

Narzucone przez ustawodawcę na samorządy kolejne zadania i obowiązki, w tym np. naliczanie i pobieranie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, nie tylko obciąża pracowników urzędów bez wsparcia finansowego, ale nie daje wymiernego efektu dla samorządów i mieszkańców gmin.  Rozpoznanie bowiem skali nałożonego obowiązku jest czasochłonne, wymaga przeprowadzenia analiz przestrzennych, ustalenia kręgu osób i podmiotów zobowiązanych oraz zebrania danych  do sporządzenia i wysyłki informacji o wysokości opłaty. Zgodnie z art. 299 ust. 5 w/w ustawy wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu właściwej gminy.


Zwracamy się do Państwa o zrozumienie i terminowe udzielanie informacji.
Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2019 15:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 101
11 grudnia 2019 15:32 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany