Ogłoszenia, Informacje

Powszechna akcja deratyzacji na terenie Gminy Woźniki w dniach 14-27 października 2019 r.

Deratyzacja

 

            Zgodnie z § 19 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Woźniki (uchwała nr 209/XXII/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia  29 grudnia 2016 r. - Dz.Urz.Woj. Śląskiego z 2017 r., poz. 40) przeprowadza się powszechną akcję deratyzacji na terenie Gminy Woźniki w dniach 14-27 października 2019 r.

 

Do przeprowadzenia deratyzacji zobowiązani są właściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu i inne podmioty władające nieruchomościami.

Deratyzację należy przeprowadzić   na:

1.   obszarach zabudowy wielorodzinnej, w szczególności w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych i w korytarzach piwnicznych,

2.  zabudowy zagrodowej, w obrębie której znajdują się budynki gospodarcze, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie lub przechowywane są produkty rolne,

3. nieruchomościach zabudowanych obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa spożywczego, bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych.

 

U W A G A !!!

Właściciele pozostałych nieruchomości na terenie Gminy Woźniki przeprowadzają deratyzację w przypadku pojawienia się w obrębie nieruchomości gryzoni.


Przystępując do deratyzacji należy:

a) dokonać w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich urządzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (np. otwory w drzwiach, podłogach itp.)

b) usunąć z terenu i pomieszczeń wszelkie odpady żywnościowe, mogące stanowić pożywienie dla gryzoni, ponieważ gryzonie występują najczęściej w miejscach powstawania i gromadzenia odpadów np. przy śmietniskach, boksach, kotłowniach, piwnicach, magazynach, hurtowniach oraz na terenie różnych firm np. branży spożywczej

c) wyłożyć trutki w szczególności wewnątrz lub w pobliżu gniazd, w kątach i wzdłuż ścian, na ścieżkach przebiegu lub w miejscach ich żerowania i uzupełniać je w miarę spożywania przez gryzonie.

 

  • W miejscach wyłożenia trutki należy umieścić napisy ostrzegawcze o treści :” UWAGA! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom. Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt”.

  • Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie i nie pozostawiać bez opieki, zaś zwierzęta domowe zabezpieczyć przed dostępem do trutki.

  • Deratyzację należy przeprowadzić we własnym zakresie lub zlecić wyspecjalizowanej firmie.

  • Po zakończonej akcji należy do dnia 14.11.2019 r. przesłać do Burmistrza Woźnik za pośrednictwem Referatu Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska informację określającą formę, sposób oraz skuteczność przeprowadzenia akcji oraz - na żądanie – okazać się rachunkiem za zakup trutki lub umową z firmą świadczącą usługi w zakresie deratyzacji.

     

Zarządzenie Burmistrza Woźnik w sprawie powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Woźniki dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej  www.wozniki.pl   na tablicach ogłoszeń. 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 października 2019 14:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 96
01 października 2019 14:09 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_or1201572019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 października 2019 14:08 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie zdjęcia [pobrane.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 października 2019 14:08 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany