Ogłoszenia, Informacje

Zasady przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków

UCHWAŁA Nr 434/XLI/2010
RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

z dnia 17 sierpnia 2010 r.

w sprawie: zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków

 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm), art. 403 ust. 2, art. 400a ust. 1 punkt 5) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150  z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Woźnik

Rada Miejska w Woźnikach uchwala

§ 1 1.  Prawo otrzymania dofinansowania z budżetu Gminy Woźniki przysługuje osobie fizycznej, na zadania polegające na demontażu wykonanych z materiałów zawierających azbest  pokryć dachowych i elewacji budynków, z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest  działalność  gospodarcza, dla obiektów  budowlanych zlokalizowanych  na terenie Gminy Woźniki.

2. Szczegółowy tryb postępowania o przyznanie dofinansowania, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określają następujące załączniki do uchwały:
1) Załącznik nr 1 - „Regulamin przyznawania i rozliczania  dofinansowania  z budżetu Gminy  na usuwanie  odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków na terenie Gminy Woźniki”;
2) Załącznik nr 2 - „Wniosek o przyznanie dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków;
3) Załącznik nr 3 - „Umowa o przyznanie dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych, lub elewacji budynków na terenie Gminy Woźniki”.
       
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 3 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 434/XLI/2010
             Rady Miejskiej w Woźnikach
             z dnia 17 sierpnia 2010 r.

 

 

Regulamin przyznawania i rozliczania  dofinansowania  z budżetu Gminy Woźniki na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków

 

§ 1. 1. Zgodnie z art. 403 ust. 2 zmienionej ustawy Prawo ochrony  środowiska „Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony  środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy”. Art. 400a ust. 1 pkt 5 przewiduje, że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej.
2. Środki budżetu gminy są wydatkowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.)

§ 2. Dofinansowaniem z budżetu Gminy objęte są zadania polegające na demontażu, wykonanych z materiałów zawierających azbest pokryć dachowych i elewacji budynków, z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, dla obiektów budowlanych zlokalizowanych  na terenie Gminy Woźniki.
 
§ 3. Dofinansowaniu podlegają koszty inwestycji związane z utylizacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokrycia dachowego lub elewacji i obejmują:
1.rozbiórkę pokrycia dachowego lub elewacji z płyt zawierających azbest;
2.odpowiednie zabezpieczenie odpadów azbestowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
3.załadunek, transport i składowanie odpadów  zawierających  azbest;
4.oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego.

§ 4. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są w ramach środków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy.

§ 5. O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, będąca właścicielem nieruchomości na terenie Gminy Woźniki.

§ 6. W przypadku kiedy tytuł prawny do nieruchomości posiada kilka osób, do wniosku winna być dołączona zgoda wszystkich współwłaścicieli.

§ 7. Jeżeli wnioskodawca posiada do nieruchomości inny tytuł niż własność, należy do wniosku dołączyć zgodę właściciela nieruchomości.

§ 8. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Woźnikach w terminie do 31 sierpnia roku poprzedzającego realizację inwestycji, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Wnioski na rok 2011 można składać do dnia 31.12.2010 r. na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Wzór wniosku dostępny jest w Ref. Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Woźnikach oraz na stronie internetowej www.bip.wozniki.pl.

§ 9. Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z demontażem i utylizacją odpadów azbestowych powinien zawierać:
1.dokładne dane osobowe i teleadresowe wnioskodawcy;
2.opis planowanego przedsięwzięcia, jaka ilość azbestu jest planowana do usunięcia /z jakiej powierzchni ma być usunięty;
3.kosztorys planowanych prac w zakresie demontażu i utylizacji elementów pokryć dachowych lub elewacji budynków, zawierających azbest, wykonany na podstawie pisemnej oferty wykonawcy prac objętych wnioskiem;
4.planowany termin realizacji prac oraz wnioskowaną kwotę dotacji.

§ 10. Do wniosku o przyznanie dofinansowania  na pokrycie kosztów związanych z demontażem i utylizacją odpadów azbestowych należy dołączyć:
1.Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany  azbest ( Dz.U. Nr 192 poz. 1876);

2.Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 71 poz. 649);

3.Akt własności nieruchomości, na której zlokalizowany jest budynek, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest;

4.Zgodę współwłaścicieli nieruchomości na wykonywanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest;

5.Pisemną ofertę  wykonawcy prac objętych wnioskiem;

6.Kopię zgłoszenia robót budowlanych organowi nadzoru budowlanego;

7.Oświadczenie wnioskodawcy, iż jest / nie jest  przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. z 2007r. Nr 155 poz.1095 ze zm.).

8.Oświadczenie o zapoznaniu się z „Regulaminem przyznawania i rozliczania dofinansowania”

§ 11. Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne, składane według kolejności wpływu, biorąc pod uwagę datę i godzinę złożenia.

§ 12. Każdy wniosek podlega zaopiniowaniu działającej przy Radzie Miejskiej w Woźnikach, Komisji ds. rolnych i ochrony środowiska.

§ 13. Wysokość dofinansowania dla osób fizycznych nie może przekraczać 50 % łącznej wartości udokumentowanych kosztów związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokrycia dachowego, bądź  elewacji,  jednak nie więcej niż 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 0/100).

§ 14. Wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o wysokości przyznanej dotacji, bądź o odmowie jej przyznania.

§ 15. Prace, o których mowa w § 2 i § 3 mogą realizować jedynie wykonawcy posiadający stosowne zezwolenie Starosty Lublinieckiego na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych (azbest) .

§ 16. 1. Dotacje są przyznawane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Woźnik, a Wnioskodawcą.
2. Umowa dotacji powinna określać w szczególności:
a) opis zadania;
b) planowany koszt, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania, planowany efekt rzeczowy i ekologiczny oraz termin przedłożenia dokumentów potwierdzających jego osiągnięcie;
c) wysokość dotacji, termin  i sposób jej wypłaty;
d) harmonogram rzeczowo – finansowy;
e) inne warunki określone w przepisach odrębnych;
f) sankcje nakładane w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy.

3. Umowa dotacji może być wypowiedziana w razie stwierdzenia, że:
a) Wnioskodawca nie przystąpił w terminie lub odstąpił od realizacji zadania, na które została udzielona;
b) Wnioskodawca nie spełnia innych warunków ustalonych w umowie;
c) dotacja lub jej część została  wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem określonym w  umowie;
d)    nie został osiągnięty efekt rzeczowy zadania  lub planowany efekt ekologiczny.

§ 17. 1. Wypłata kwoty przyznanego dofinansowania nastąpi po wykonaniu zadania i sporządzeniu protokołu odbioru wykonanych prac przez osoby upoważnione przez Burmistrza Woźnik na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę.
2. Podstawą wypłaty będzie:
a) kserokopia faktur/y VAT lub rachunków wystawionych za przeprowadzony demontaż i utylizację odpadów zawierających azbest (oryginał do wglądu), wystawione po dacie podpisania umowy o dotację;
b) kopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby azbestowe o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z  pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych  przepisów technicznych i sanitarnych (oryginał do wglądu );
c)kopia karty przekazania odpadu uprawnionemu odbiorcy, zgodna ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu  Ministra Środowiska z dn. 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów  (Dz.U. Nr 30 poz.213 ).

§ 18. Dotacja nie przysługuje na przedsięwzięcia już zrealizowane.

§ 19. Wnioskodawcy można odmówić przyznania dotacji, w przypadku jego zaległości w opłatach względem Gminy, bądź innych uzasadnionych przypadkach


Uchwała Nr 33/V/2011
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 18 marca 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 434/XLI/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 403 ust. 2-6, art. 400a ust. 1 punkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Woźnik 

 

Rada Miejska w Woźnikach 
uchwala
 

§ 1. 

 

Zmienić uchwałę Nr 434/XLI/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków w ten sposób, że: 

1) § 1 pkt 1 uchwały Nr 434/XLI/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków otrzymuje brzmienie: „Prawo otrzymania dofinansowania z budżetu Gminy Woźniki przysługuje podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, a w szczególności osobie fizycznej, wspólnocie mieszkaniowej, osobie prawnej, przedsiębiorcy oraz jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi na zadania polegające na demontażu, wykonanych z materiałów zawierających azbest pokryć dachowych i elewacji budynków, dla obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Woźniki”. 

2) W § 1 pkt 2 w/w uchwały dodaje się podpunkt 2a: „Załącznik nr 2a - Wniosek o przyznanie dofinansowania z budżetu gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków (za wyjątkiem osób fizycznych)” (stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały); 

3) § 1 pkt. 1 załącznika nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 434/XLI/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków otrzymuje brzmienie: „Zgodnie z art. 403 ust. 2-6 zmienionej ustawy Prawo ochrony środowiska „Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy”. Art. 400a ust. 1 pkt 5 przewiduje, że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej”. 

4) § 2 załącznika nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 434/XLI/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków otrzymuje brzmienie: „Dofinansowaniem z budżetu Gminy objęte są zadania polegające na demontażu, wykonanych z materiałów zawierających azbest pokryć dachowych i elewacji budynków, dla obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Woźniki”. 

5) § 5 załącznika nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 434/XLI/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków otrzymuje brzmienie: „O dofinansowanie może ubiegać się podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych, a w szczególności osoba fizyczna, wspólnota mieszkaniowa, osoba prawna, przedsiębiorca oraz jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową osobą prawną, będąca właścicielem nieruchomości na terenie Gminy Woźniki”. 

6) § 8 załącznika nr 1 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie: ”Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Woźnikach w terminie do 31 sierpnia roku poprzedzającego realizację inwestycji, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały dla osób fizycznych i na formularzu stanowiącym załącznik nr 2a do niniejszej uchwały dla pozostałych. Wnioski na rok 2011 można składać do dnia 31.12.2010 r. na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Wzór wniosku dostępny jest w Ref. Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Woźnikach oraz na stronie internetowej www.bip.wozniki.pl." 

7) § 9 pkt 1 załącznika nr 1 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie: „dokładne dane osobowe i teleadresowe Wnioskodawcy (pełna nazwa podmiotu i forma prawna).” 

8) § 10 pkt 1 załącznika nr 1 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie: ”Informację o wyrobach zawierających azbest, wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. Nr 8 poz. 31)”. 

9) § 10 pkt 2 załącznika nr 1 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie: ”Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 71 poz. 649 z późn. zm.)”. 

10) § 10 pkt 3 załącznika nr 1 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie: ”Akt własności nieruchomości lub inny dokument potwierdzający prawo własności, na której zlokalizowany jest budynek, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest”. 

11) w § 10 załącznika nr 1 do w/w uchwały dodaje się punkt 9, który otrzymuje brzmienie: ”odpis z właściwego organu ewidencyjnego (za wyjątkiem osób fizycznych)”. 

12) § 13 załącznika nr 1 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie: „Wysokość dofinansowania podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, a w szczególności osób fizycznych, wspólnoty mieszkaniowej, osoby prawnej, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będącej gminną lub powiatową osobą prawną nie może przekraczać 50 % łącznej wartości udokumentowanych kosztów związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokrycia dachowego, bądź elewacji, jednak nie więcej niż 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 0/100)”. 

13) § 15 załącznika nr 1 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie: „Prace, o których mowa w § 2 i § 3 mogą realizować jedynie wykonawcy posiadający stosowne decyzje, pozwolenia, zezwolenia w zakresie wytwarzania i transportu odpadów (azbest)”. 

14) § 17 pkt 2 ppkt a) załącznika nr 1 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie: „kserokopia faktur/y VAT lub rachunków związanych z utylizacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokrycia dachowego lub elewacji” (oryginał do wglądu), wystawione po dacie podpisania umowy o dotację”. 

15) § 17 pkt 2 ppkt c) załącznika nr 1 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie: ”Kopia karty przekazania odpadu zgodna ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 249 poz. 1673)”. 

16) pkt 2 (Załączniki do wniosku) ppkt a. załącznika nr 2 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie: ”Informacja o wyrobach zawierających azbest, wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. Nr 8 poz. 31)”. 

17) pkt 2 (Do rozliczenia umowy (przekazania środków finansowych)) ppkt a. załącznika nr 2 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie: ”oryginał faktur/y VAT lub rachunku, wystawionych przez przedsiębiorcę za usunięcie odpadów zawierających azbest”. 

18) § 2 załącznika nr 3 w/w uchwały otrzymuje brzmienie: "Wnioskodawca zobowiązuje się zlecić prace związane z usuwaniem azbestu wykonawcy posiadającemu stosowne decyzje, pozwlenia, zezwolenia w zakresie wytwarzania i transportu odpadów (azbest)." 

19) § 7 pkt 1 załącznika nr 3 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie: "kserokopia faktur/y VAT lub rachunków związanych z utylizacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokrycia dachowego lub elewacji (oryginał do wglądu), wystawione po dacie podpisania umowy o dotację." 

20) § 7 pkt 3 załącznika nr 3 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie: ”kopia karty przekazania odpadu uprawnionemu przedsiębiorcy zgodnie z odrębnymi przepisami”. 

 

§ 2. 

 

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 


 

 

Uchwała Nr 50/VI/2011
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 17 maja 2011 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach NR 33/V /2011 z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 434/XLI/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków . 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 403 ust. 2-6, art. 400a ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Woźnik 

Rada Miejska w Woźnikach uchwala 

 

§ 1. Zmienić uchwałę Nr 33/V/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach 434/XLI/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków w ten sposób, że:  

1. Podstawa prawna otrzymuje brzmienie: „Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 403 ust. 2-6, art. 400a ust. 1 punkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Woźnik”. 

2. punkt 6) w/w uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 8 załącznika nr 1 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie:”Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Woźnikach w terminie do 31 sierpnia roku poprzedzającego realizację inwestycji, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały dla osób fizycznych i na formularzu stanowiącym załącznik nr 2a do niniejszej uchwały dla pozostałych. Wzór wniosku dostępny jest w Ref. Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Woźnikach oraz na stronie internetowej www.bip.wozniki.pl.” 

 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2010 15:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1008
25 maja 2011 14:17 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
25 maja 2011 14:07 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_50.pdf] do dokumentu.
29 marca 2011 10:36 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany