Program Ochrony Środowiska

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY WOŹNIKI NA LATA 2016-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024

UCHWAŁA NR 211/XXII/2016

RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

z dnia 29.12.2016 r.

 

w sprawie: przyjęcia” Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Woźniki na lata 2016-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym           ( Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.672 z późniejszymi zmianami) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Lublińcu (Uchwała Nr 525/XCII/2016 z dnia 28.12.2016r.),


Rada Miejska w Woźnikach uchwala  :


§ 1.


Przyjąć ”Program ochrony środowiska dla Gminy Woźniki na lata 2016-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”, stanowiący załącznik do uchwały.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik


§ 3.


Traci moc uchwała Nr 155/XII/2004 Rady Miejskiej w Woźnikach  z dnia 26 marca 2004r.. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Woźniki” wraz z późniejszymi zmianami.


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2017 12:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 762
05 stycznia 2017 12:40 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [program_ochrony_srodowiska.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 stycznia 2017 12:39 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_211xxii2016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 stycznia 2017 12:39 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany