Uchwały Rady
kadencja 2010-2014

UCHWAŁA Nr 475/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 456/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13 października 2014 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

Dz.Urz.Woj.Śl 2014 poz. 6030 z dnia 20.11.2014 

Traci moc zgodnie z Uchwałą nr 103/XI/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29.10.2015


Uchwała Nr 475/XXXVII/2014
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 6 listopada 2014 r.


w sprawie zmiany uchwały nr 456/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13 października 2014 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2014 r., poz.718) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje :


§ 1. 


W uchwale nr 456/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13 października 2014 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok dokonać zmiany § 2 ust. 1 poprzez skreślenie pkt e.


§ 2. 


Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.


§ 3. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 4. 


1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 listopada 2014 10:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1009
25 kwietnia 2018 12:12 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 listopada 2014 10:13 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_475xxxvii2014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 listopada 2014 10:12 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany