Uchwały Rady
kadencja 2010-2014

UCHWAŁA Nr 474/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015

Dz.Urz.Woj.Śl. 2014 poz. 6029 z dnia 20.11.2014

Traci moc zgodnie z Uchwałą nr 108/XII/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23.11.2015


Uchwała Nr 474/XXXVII/2014

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 6 listopada 2014 r.


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust.2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje


§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 z kwoty 61,37 za 1 q do kwoty 50,00 za 1 q. 


§ 2. Traci moc uchwała Nr 364/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25.11.2013 roku.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik. 


§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 listopada 2014 10:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1020
25 kwietnia 2018 12:08 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2014 13:19 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala___nr_474xxxvii2014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2014 13:17 (Daria Nowaczyk) - Usunięcie załącznika [uchwala_nr_474xxxvii2014.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany