Uchwały Rady
kadencja 2010-2014

UCHWAŁA Nr 471/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2014 rok

Dz.Urz. Woj. Śl. 2014, poz. 6028 z dnia 20.11.2014 

Zmieniona Uchwałą Nr 13/II/2014 z dnia 12.12.2014 r.


Uchwała Nr 471/XXXVII/2014

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 6 listopada 2014 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2014 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),  uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 379/XXX/2013 z dnia 30.12.2013 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2014 rok Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§1. 


Dokonać zmiany dochodów budżetu  gminy o kwotę

(-)8 328 751,00 zł

do ogólnej kwoty dochodów
w tym:

30 698 185,28 zł

1/ bieżące w kwocie
z tego:

(-)14 964,00 zł

a) wpływy z różnych opłat

(-)2 864,00 zł

b) odsetki od środków na rachunku bankowym

(-)6 500,00 zł

c) wpływy z różnych dochodów

(-)13 000,00 zł

d) dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami8 000,00 zł

2/ majątkowe w kwocie

(-) 8 313 787,00 zł

a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich


(-)8 313 787,00 zł


§ 2.

 

Dokonać zmiany wydatków budżetu gminy o kwotę

(-)8 328 751,00 zł

do ogólnej kwoty wydatków
w tym:

32 294 320,90 zł

1/ bieżące w kwocie
z tego:

(-)14 964,00 zł

a) wydatki jednostek budżetowych

(-)14 964,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

(-)14 964,00 zł

2/ majątkowe w kwocie
w tym:

(-)8 313 787,00 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych

(-)8 313 787,00 zł


(-)8 313 787,00 zł


§ 3.  Dokonać zmian planu dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.


§ 4.  Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 5.  Dokonać zmiany przychodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oswiatowych:

- zwiększa się przychody - SP Woźniki        10 000,00 zł

- zwiększa się rozchody - SP Woźniki          10 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.


§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 listopada 2014 09:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1278
25 kwietnia 2018 12:03 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2018 11:00 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2014 13:08 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik__nr_4.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany