Uchwały Rady
kadencja 2010-2014

UCHWAŁA Nr 470/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Woźniki przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu prawidłowości ich wykorzystania

Zmieniona Uchwałą Nr 129/XIV/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29.12.2015 r.

Utrata mocy: Zgodnie z Uchwałą Nr 213/XXII/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 19.12.2016 r.

Uchwała Nr 470/XXXVII/2014
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 6 listopada 2014 r.


w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Woźniki przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu prawidłowości ich wykorzystania


Na podstawie art. 90 ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 254, poz. 2572 z późn. zmianami), w związku z art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827 z późn. zm.)  Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Woźniki dla prowadzonych na terenie Gminy Woźniki przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych:

1) niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

2) niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,

3) niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,

- oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Woźniki,

2) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Woźnik,

3) szkole lub placówce - należy przez to rozumieć także przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej oraz formę wychowania, o których mowa w przepisach wydanych na podstwie art. 14a ust 7 ustawy o systemie oświaty,

4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 z późn. zmianami),

5) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka przedszkola.

§ 2.  Niepubliczne przedszkole i oddział przedszkolny działający w szkole podstawowej, o których mowa w § 1 ust. 1 otrzymują z budżetu Gminy Woźniki dotację ustaloną według następujących zasad:

1) kwota dotacji na jednego ucznia będzie wyliczona na podstawie wzoru:

 


gdzie:

– D - to wysokość przekazywanej dotacji na jednego ucznia,

– Wb - to wydatki bieżące ustalone w budżecie Gminy ponoszone w placówkach, o których mowa w § 1 ust. 1,

– O - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowiącego dochody budżetu Gminy,

– W - opłaty za wyżywienie uczniów w placówkach, o których mowa w § 1 ust. 1,

– Lu - liczba uczniów w placówkach, o których mowa w § 1 ust. 1.

2) na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Woźniki.

§ 3.  Niepubliczna szkoła, o której mowa w § 1 ust. 2 i 3 otrzymuje z budżetu Gminy Woźniki dotację ustalaną według zasady, że kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać bedzie 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Woźniki.

§ 4.  Niepubliczne - przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które zgodnie z art. 71b ust 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymają dotację z budżetu Gminy w wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w cześci oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

§ 5. 1. Podmiot prowadzący szkołę lub placówkę, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok otrzymania dotacji, przedkłada Burmistrzowi Woźnik wniosek zawierający informację o planowanej liczbie uczniów. Wzór wniosku, o którym mowa określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Od przekazania pierwszej raty dotacji, co miesiąc do dnia 10-tego każdego miesiąca, podmiot dotowany będzie przedkładał Burmistrzowi Woźnik informację sprawozdawczą o liczbie uczniów wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnienia do otrzymywania dotacji. Wzór informacji sprawozdawczej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Podmiot prowadzący szkołę dokonuje rozliczenia udzielonych dotacji za dany rok, na druku rozliczenia dotacji, którego wzór określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, w terminie do 31 stycznia roku następnego zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

4. Kwota nadpłaconej dotacji potrącona będzie z bieżących dotacji.

5. W razie niedopłaty dotacji wyrównanie nastąpi w terminie do 15 marca roku nastepującego po roku, w którym dotacja została wypłacona.

6. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

7. W celu rozliczenia dotacji dotujący ma prawo żądać przedłożenia oryginałów: faktur, rachunków lub innych dokumentów księgowych stanowiących podstawę wydatkowania środków z otrzymanej dotacji.

8. W przypadku likwidacji szkoły lub przedszkola i wystąpienia nadpłaty dotacji podmiot prowadzący szkołę lub przedszkole zobowiązany jest do zwrotu kwoty nadpłaconej dotacji w terminie miesiąca od dnia likwidacji.

§ 6. 1. Gmina uprawniona jest do kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. Kontrola może być prowadzona także w siedzibie szkoły lub placówki.

2. Burmistrz albo osoba przez niego upoważniona ma prawo żądać od podmiotu, któremu udzielono dotacji, informacji i danych dotyczących wykorzystania dotacji, a w szczególności rachunków, faktur i innych dokumentów.

3. Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest udostępnić żądane dokumenty.

4. Burmistrz albo osoba przez niego upoważniona mogą żądać okazania w siedzibie szkoły lub placówki dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

5. Z kontroli przeprowadzonej w siedzibie szkoły lub placówki sporzadza się protokół, który winien zawierać w szczególności: datę i zakres kontroli, czynności podjęte w toku kontroli, a w szczególności zbadane dokumenty oraz podpisy osób uczestniczących.

§ 7.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 8.  Traci moc uchwała Nr 268/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz uchwała Nr 352/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 268/XXIV/2008.

§ 9.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 listopada 2014 09:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1172
11 kwietnia 2018 09:07 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 kwietnia 2018 11:01 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 listopada 2014 09:47 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_470xxxvii2014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany