Uchwały Rady
kadencja 2010-2014

UCHWAŁA Nr 469/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Woźniki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Dz.Urz.Woj.Śl. 2014 poz. 6026 z dnia 20.11.2014


Uchwała Nr 469/XXXVII/2014

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 6 listopada 2014 r.


w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Woźniki miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się ogólnie obowiązujące zasady usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży.


§ 2. 1. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych może być prowadzona tylko na podstawie wydanego przez Burmistrza zezwolenia w placówkach przystosowanych do prowadzenia działalności handlowej oraz placówkach gastronomicznych mających stałe usytuowanie.

2. Zabrania się na terenie Gminy Woźniki sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w miejscach wymienionych w ustawie oraz w punktach sprzedaży położonych w najbliższej okolicy mniejszej niż 50 m od obiektów takich jak:

1) szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowo wychowawcze,

2) obiekty kultu religijnego,

3) publiczne placówki opieki zdrowotnej,

4) obiekty sportowe,

5) ogólnodostępne, zorganizowane i ogrodzone place zabaw dla dzieci,

6) kluby, świetlice i inne placówki, w których odbywają się zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży do lat 18. Pomiaru odległości dokonuje się wzdłuż ciągów komunikacyjnych od drzwi wejściowych miejsc określonych w ust. 1 do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.” Zezwolenie może być wydane jedynie w przypadku wyrażenia pisemnej zgody administratorów tych obiektów.

3. Za najblizszą okolicę punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych, o której mowa w ust 2 należy rozumieć obszar mierzony od granicy obiektu zgodnie z art.2¹ ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi


§ 3. Zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określone w § 2 ust. 2 nie dotyczą wydawania jednorazowych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla imprez o charakterze rekreacyjnym lub charytatywnym.


§ 4. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może być również prowadzona w miejscu wydzielonym – ogródku gastronomicznym. Ogródek gastronomiczny usytuowany bezpośrednio przed lokalem, na jego tarasie, werandzie lub innym miejscu z nim związanym, oddzielonym od reszty terenu w sposób wyraźny (np. barierki, płoty), traktowany jest jako część zakładu gastronomicznego. Właściciel lokalu zapewnia dostęp do toalety dla klientów spożywających napoje alkoholowe w ogródku gastronomicznym.


§ 5. Traci moc uchwała Nr 222/XXVIII/93 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30.08.1993 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Woźniki miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 listopada 2014 09:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1283
25 kwietnia 2018 12:01 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2014 12:29 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_469xxxvii2014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2014 12:29 (Daria Nowaczyk) - Usunięcie załącznika [uchwala_nr_469xxxvii2014.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany