Konsultacje społeczne dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki na 2020 rok

UCHWAŁA Nr 90/VIII/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki na 2020 rok

 

Stwierdzenie nieważności uchwały Nr 90/VIII/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki na 2020 rok - w całości, jako sprzecznej z art. 5a ust. 1, ust. 2 i ust. 7 pkt 1, pkt 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.),  w związku z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.)

 

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego NPII.4131.1.675.2019 z dnia 11.10.2019


Uchwała Nr 90/VIII/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 11 września 2019 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki na 2020 rok


Na podstawie art. 18 ust 1 i art. 5a ust. 1, art.40 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz.,506, poz. 1309) Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1. 


1. Postanawia się o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zwanych dalej „konsultacjami”, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Woźniki na wskazane przez mieszkańców propozycje projektów zadań w 2020 roku.

2. Część wydatków z budżetu Gminy, o których mowa w ust.1 zwana jest dalej „Budżetem Obywatelskim„.


§ 2. 


Konsultacje w sprawie Budżetu Obywatelskiego obejmują teren całej gminy.


§ 3.

 

Konsultacje polegać będą na:

1. Złożeniu przez mieszkańców Gminy Woźniki propozycji ujęcia w budżecie Gminy Woźniki projektów zadań, należących do zadań własnych gminy, na podstawie wniosku do Budżetu Obywatelskiego, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały ,

2. Złożeniu wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt 1, co najmniej 50 oświadczeń w sprawie poparcia projektu zadania do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

3. Dokonaniu przez mieszkańców Gminy Woźniki wyboru projektów zweryfikowanych przez Komisję powołaną zarządzeniem Burmistrza Woźnik i umieszczonych na karcie do głosowania, poprzez oddanie głosów na karcie do głosowania, stanowiącej załącznik nr 5 do uchwały.


§ 4.

 

Wzór karty oceny wniosku, dokonywanej przez Komisję w ramach weryfikacji wniosków, stanowi załącznik nr 4 do uchwały.


§ 5.

 

Zasady Budżetu Obywatelskiego określa załącznik nr 1 do uchwały.


§ 6. 


O wynikach konsultacji Burmistrz Woźnik poinformuje na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Woźnikach: www.wozniki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Woźnikach.


§ 7. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 8. 


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 90/VIII/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 11 września 2019 r.


Rozdział 1.
Postanowienia ogólne


1. Konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu gminy określone są jako Budżet Obywatelski.

2. Z Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane przedsięwzięcia wchodzące w zakres zadań własnych gminy, w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym, które są możliwe do sfinansowania i realizowania w trakcie jednego roku budżetowego.

3. Zgłoszona propozycja zadania do Budżetu Obywatelskiego może mieć charakter wyłącznie inwestycyjny.

4. Zadanie, o którym mowa w rozdziale 1 pkt 3 może być realizowane wyłącznie na nieruchomości będących własnością Gminy Woźniki.

5. Całkowity koszt realizacji jednego zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego nie może przekroczyć kwoty 200 000,00 zł ( dwieście tysięcy złotych )


Rozdział 2.
Zasady i tryb zgłoszenia zadań


1. Propozycję projektu zadania do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Woźniki, pod warunkiem uzyskania już na etapie zgłoszenia poparcia co najmniej 50 mieszkańców Gminy. Wzór oświadczenia w sprawie poparcia projektu zadania do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki na 2020 rok stanowi załącznik nr 3 do uchwały. Oświadczenie w sprawie poparcia projektu zadania każdy mieszkaniec składa indywidualnie – na odrębnych formularzach.

2. Jedna osoba może zgłosić jedną propozycję zadania.

3. Wniosek do Budżetu Obywatelskiego stanowi załącznik nr 2 uchwały i jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Woźnikach: www.wozniki.pl   oraz w Urzędzie.

4. Wypełniony wniosek w wersji papierowej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Woźnikach lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Woźnikach ul. Rynek 11 42-289 Woźniki z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2020„.

5. Wniosek uznaje się za ważny, jeżeli zostanie wypełniony w każdym punkcie, podpisany i dostarczony do Urzędu Miejskiego w Woźnikach w terminie od 14 października do 17 października.

W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

6. Wnioski dostarczone w innym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Osoby składające wypełnione wnioski wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby opracowania Budżetu Obywatelskiego w Gminie Woźniki na 2020 rok.


Rozdział 3.


1. Propozycje zadań zostaną zweryfikowane przez Komisję do przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki na 2020 rok, zwaną dalej Komisją, powołaną zarządzeniem Burmistrza Woźnik, według kryteriów zawartych w karcie oceny wniosku stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały, przy współpracy z merytorycznymi pracownikami Urzędu Miejskiego w Woźnikach i jednostkami organizacyjnymi Gminy.

2. Komisja może kontaktować się z autorami zadań w celu uszczegółowienia, uzupełnienia lub uzyskania wyjaśnień dotyczących zadania.

3. Po ocenie wniosków Komisja opracowuje ostateczną listę zadań, które poddane będą głosowaniu przez mieszkańców.

4. Ostateczna lista propozycji zadań możliwych do realizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki na 2020 rok poddanych pod głosowanie oraz lista projektów odrzuconych ( wraz z uzasadnieniem ) opublikowana zostanie na stronie internetowej: www.wozniki.pl   i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

5. Od decyzji Komisji o odrzuceniu projektu zgłaszającemu projekt przysługuje odwołanie do Burmistrza Woźnik. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania. Odwołanie wnosi się w sposób przewidziany dla zgłoszenia projektu zadania. Burmistrz Woźnik odrzuca odwołanie, jeżeli zostało złożone po terminie lub jest niedopuszczalne. Burmistrz Woźnik uwzględnia odwołanie, jeśli uzna je za zasadne. W razie uwzględnienia odwołania Burmistrz Woźnik wskazuje Komisji czynności, jakich powinna ona dokonać celem ponownego rozpatrzenia zgłoszonego projektu. Burmistrz Woźnik utrzymuje w mocy rozstrzygnięcie Komisji, jeżeli uzna odwołanie za nie zasadne. Rozstrzygnięcie Burmistrza Woźnik jest ostateczne, wymaga uzasadnienia i podlega przekazaniu na piśmie zgłaszającemu projekt. Na podstawie rozstrzygnięć  Burmistrza Woźnik dokonuje się aktualizacji informacji, o których mowa w pkt 4.


Rozdział 4.
Głosowanie mieszkańców na zadania


1. W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy.

2. Głosowanie jest jawne.

3. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie „TAK” przy wybranym zadaniu na karcie do głosowania, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Postawienie znaku „X” przy więcej niż 1 zadaniu powoduje, że głos jest nieważny.

5. Jeden mieszkaniec może oddać tylko jedną kartę do głosowania.

6. Głosujący wyraża zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych na potrzeby opracowania Budżetu Obywatelskiego.

7. Kolejność zadań umieszczonych na karcie do głosowania zostanie ustalona w drodze losowania przeprowadzonego przez Komisję.

8. Karty do głosowania będzie można pobrać w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Woźnikach oraz ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Woźnikach: www.wozniki.pl  

9. Głosowanie odbywa się poprzez wrzucenie do urny karty do głosowania w Urzędzie Miejskim w Woźnikach w godzinach pracy Urzędu oraz w sołectwach w miejscach i w terminach podanych przez Burmistrza  Woźnik, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem głosowania. Głosowanie musi zakończyć się nie później niż do 31 października 2019 roku.

10. Kartę uznaje się za ważną, jeśli zostanie czytelnie wypełniona w każdym punkcie, podpisana i dostarczona do Urzędu Miejskiego w Woźnikach lub do miejsca w sołectwach wskazanych przez Burmistrza, w terminach podanych przez Burmistrza.

11. Karty do głosowania pod względem formalno- prawnym sprawdzi Komisja, która dokona też obliczenia wyniku głosowania poprzez zsumowanie ważnych głosów oddanych na każde z zadań.

12. Na podstawie rankingu przyznaje się z sumy Budżetu Obywatelskiego na dany rok, środki niezbędne na realizację zadania, w kolejności do projektu, który otrzymał największą ilość punktów, aż do wyczerpania wszystkich środków.

13. W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego zadania na liście, zarekomendowane do realizacji uznaje się kolejne, które jest do zrealizowania w ramach sumy Budżetu Obywatelskiego na dany rok.

14. W przypadku zadań, które otrzymały tyle samo punktów, a suma Budżetu Obywatelskiego na dany rok nie jest wystarczająca do realizacji tych zadań wybiera się w pierwszej kolejności zadanie z większą kwotą, a jeżeli suma przeznaczona na zadanie nadal okaże się niewystarczająca, w drugiej kolejności projekt z mniejszą kolejną kwotą.

15. Komisja sporządzi protokół wyników głosowania zawierający: - liczbę kart ważnych i liczbę kart nieważnych, liczbę oddanych głosów, w tym liczbę głosów ważnych i nieważnych, liczbę głosów zdobytych przez poszczególne zadania, listę zadań rekomendowanych do realizacji w roku 2020 wraz z szacunkowymi kwotami ich realizacji.

16. Protokół opublikowany zostanie na stronie internetowej: www.wozniki.pl   i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Woźnikach.


Rozdział 5.
Postanowienia końcowe


1. Burmistrz Woźnik złoży sprawozdanie z przebiegu konsultacji oraz poda wyniki głosowania w sprawie Budżetu Obywatelskiego na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Woźnikach po zakończeniu konsultacji.

2. Informacja o wyniku konsultacji i głosowaniu podlega upublicznieniu na stronie internetowej urzędu Miejskiego w Woźnikach; www.wozniki.pl   i na tablicyZałączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 września 2019 13:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 154
14 października 2019 11:05 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [rozstrzygniecie_nadzorcze_npii413116752019_2_akt.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 października 2019 11:05 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 września 2019 13:21 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [karta_do_glosowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany