Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Woźniki

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Woźniki na lata 2016- 2020

Uchwała Nr 141/XV/2016

Rady Miejskiej w  Woźnikach

z dnia  29.01.2016r.

 

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  w Rodzinie w Gminie Woźniki na lata 2016- 2020

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 1390), uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się do realizacji Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Woźniki na lata 2016-2020, stanowiący załącznik do nin. uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

 

 

 

 

Załącznik 

do Uchwały Nr 141/XV/2016

Rady Miejskiej w  Woźnikach

z  dnia 29.01.2016r.

 

 

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA

PRZEMOCY W RODZINIE

ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY

W RODZINIE W GMINIE WOŹNIKI

NA LATA 2016 – 2020

 

 

 

WPROWADZENIE

 

            Rodzina jest podstawową komórką społeczną, w której człowiek od najmłodszych lat uczy się jak funkcjonować, zbiera wzorce zachowań. Rodzina stwarza w nim poczucie bezpieczeństwa bądź też przyczynia się do jego braku. Stanowi ona system wewnętrznych powiązań, w którym wszyscy członkowie wzajemnie na siebie oddziałują, pozostając w dynamicznej równowadze, a każda zmiana wpływa na jego całość.

Przemoc wewnątrzrodzinna zaburza funkcjonowanie tego systemu, naruszając podstawowe prawa człowieka, niszcząc poczucie godności, szacunku i wzajemnego zaufania.

Problem przemocy w rodzinie dociera do świadomości społecznej z roku na rok coraz głębiej. Początkowo był to problem marginalizowany i przemilczany. Stopniowo jednak zaczęto podejmować różne działania mające na celu łagodzenie skutków społecznych tego zjawiska. Próbą podjęcia celowych, zamierzonych oraz jednolitych działań na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie w Polsce jest ustawa z dnia 29 lipca 2005r. ( Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.). Ustawa ta została uchwalona w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowania i wspierania działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie. W ten sposób zrobiony został pierwszy krok ku podniesieniu świadomości społecznej w zakresie zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie. Nadano działaniom z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ramy prawne podnoszące tym samym rangę zadań realizowanych przez instytucje rządowe samorządowe i pozarządowe. Niniejszy program jest próbą przedstawienia złożonego problemu jakim jest przemoc w rodzinie. Waga i złożoność tego problemu nie pozwala nam na przejście obok niego obojętnie. Program określa działania ukierunkowane zarówno na ochronę ofiar przemocy jak i na edukowanie osób stosujących przemoc oraz korygowanie agresywnych zachowań. Głównym celem programu jest prowadzenie procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawców przemocy domowej oraz uwrażliwienie społeczności lokalnej na problemy przemocy w rodzinie.

Warunkami skutecznego działania jest objęcie kompleksową pomocą ofiar, zwłaszcza dzieci i młodzieży, w tym długofalowe oddziaływanie niwelujące urazy, pozwalające na pełnowartościowe uczestnictwo w życiu społecznym oraz skuteczne powstrzymanie sprawców i ich resocjalizacje. Niezbędnymi elementami determinującymi powodzenie podjętych działań jest powszechna edukacja społeczeństwa, kompleksowa informacja i poradnictwo oraz realizacja zaplanowanych zadań w sposób zintegrowany i ciągły. Odbiorcami programu są ofiary i sprawcy przemocy (osoby podejrzane że stosują przemoc w rodzinie oraz osoby podejrzane, że są dotknięte przemocą w rodzinie), pracownicy instytucji i służb pracujących z ofiarami i sprawcami oraz społeczność lokalna.

 

I. LOKALNY SYSTEM WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY


Dom rodzinny spostrzegany jest jako środowisko miłości i opieki, w którym człowiek czuje się bezpiecznie. Jednak dla wielu ludzi dom rodzinny jest miejscem, w którym doznaje krzywd i cierpienia, czuje się zagrożony. Rodzina, która nie radzi sobie w sytuacjach

kryzysowych, a także nie realizuje swoich funkcji nosi miano rodziny dysfunkcjonalnej. Jedną z wyjątkowo krytycznych sytuacji, wymagającą natychmiastowej interwencji odpowiednich służb jest przemoc w rodzinie.

Przemoc jest zjawiskiem złożonym – często towarzyszą jej alkohol, zaniedbania, kłopoty materialne, zdrowotne oraz wiele innych, co wymaga zaangażowania specjalistów z różnych dziedzin.

Przemoc w rodzinie dotyka wszystkich jej członków – świadków, dzieci, inne osoby wspólnie zamieszkujące i to również oni wymagają pomocy. W sytuacji przemocy w rodzinie często tyle się dzieje, że działania wymagają wieloaspektowego podejścia. Wtedy właśnie działania interdyscyplinarne dają takie możliwości, bo różne osoby i służby mogą działać w tym samym czasie zajmując się różnymi sprawami i osobami zgodnie ze swoimi kompetencjami i zadaniami, aby przyniosły pożądany efekt, którym będzie zmiana i zatrzymanie przemocy. Działania muszą być dostosowane do potrzeb konkretnej rodziny, skoordynowane i tworzyć system, który będzie oddziaływał na osobę doznającą przemocy, jak i stosującą przemoc. Współdziałanie służb stwarza możliwość prowadzenia oddziaływań interwencyjnych i pomocowych przez różne osoby i służby. Głównym założeniem Programu jest stworzenie systemu zintegrowanych działań we współpracy ze wszystkimi podmiotami działającymi na terenie gminy w zakresie pomocy społecznej. Program będzie łączył zasoby kadrowe, rzeczowe, wiedzę, kompetencje, umiejętności i doświadczenia takich podmiotów jak:  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Sąd i Prokuratura, Kuratorzy Sądowi, Placówki Oświatowe, Komisja ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Gminy oraz Instytucje Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Program opierać się będzie w dużej mierze na profilaktycznym przeciwdziałaniu poprzez monitorowanie środowisk, wczesnym rozpoznawaniu zagrożeń, zdiagnozowaniu przyczyn i ustaleniu planu zaradczego. Istotną rolą podejmowanych w programie działań będą kampanie informacyjne czy programy edukacyjne, poradnictwo i doradztwo. Program zakłada także doskonalenie poprzez szkolenie kadr przygotowanych do skutecznego zapobiegania i interwencji w razie kryzysu. Połączenie różnych działań, środków, kompetencji i możliwości może przyczyniać się do znajdywania najbardziej skutecznych sposobów działania.


ll. DIAGNOZA ŚRODOWISKA I CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW PROGRAMU


Gmina Woźniki jest położona w północno - wschodniej części województwa śląskiego. W skład gminy wchodzi miasto Woźniki oraz 9 sołectw: Ligota Woźnicka, Czarny Las, Lubsza, Kamienica, Kamieńskie Młyny, Babienica,  Psary, Piasek i Dyrdy. Z danych ewidencji ludności (stan na 31.12.2015 rok) wynika, że w Gminie Woźniki zamieszkuje 9603 mieszkańców, z czego 4833 to kobiety, a 4770 to mężczyźni. Liczba mieszkańców gminy powyżej 18 roku życia to 7934. Na podstawie powyższych danych można jednoznacznie stwierdzić, że w Gminie Woźniki nie ma znaczącej przewagi jednej płci nad drugą.

Jeszcze do niedawna uważano, że przemoc domowa występuje rzadko i wyłącznie w rodzinach patologicznych, a agresję pomiędzy członkami rodziny uważano za jedną z wielu normalnych form zachowania w codziennym życiu.

Diagnoza to nie tylko rozpoznawanie sytuacji, ale także pierwszy etap dostarczania wsparcia, wzmocnienia, wprowadzenia zmian. W pracy socjalnej diagnozą powinien być objęty nie tylko sam jej obiekt, ale także jego środowisko społeczne i otoczenie.

Dzięki dobrej diagnozie i opartej na niej ofercie pomocy w postaci Zespołu Interdyscyplinarnego, ukazane zostanie oblicze statystycznej rodziny z terenu Gminy Woźniki. Diagnoza ukaże faktyczną skalę problemu oraz wskaże realne potrzeby, które stoją przed władzą lokalną, służbami oraz instytucjami zajmującymi się polityką społeczną, a także przed społecznością lokalną i każdym mieszkańcem gminy Woźniki.

Szczegółowe dane dotyczące liczby osób pokrzywdzonych oraz liczby sprawców przemocy przedstawia tabela nr 1.


Tabela nr 1:  Zjawisko przemocy w rodzinie wg danych wykazanych przez MGOPS.

Przemoc w rodzinie

2014 rok

2015 rok

Liczba pokrzywdzonych z powodu przemocy

kobiety

15

9

mężczyźni

0

-

dzieci do lat 13

-

1

dzieci od 13 – 18 lat

2

-

Liczba sprawców przemocy

ogółem

14

10

kobiety

-

1

mężczyźni

14

9

nieletni

-

-

Liczba sprawców przemocy pod wpływem alkoholu

ogółem

14

9

kobiety

-

-

mężczyźni

14

9

nieletni

-

-

 

Z danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woźnikach wynika, że problem przemocy domowej jest problemem na dużą skalę, a coraz częściej ofiarami przemocy stają się dzieci. Nadmienić należy, że ofiarami przemocy są nie tylko dzieci, które doświadczyły tej przemocy bezpośrednio, ale także dzieci, które są świadkami przemocy rodziców wobec siebie nawzajem (tych danych nie zawiera powyższa tabela).

            W rejestrze z 2015 roku Komisji ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woźnikach figurowało 9 osób zgłoszonych przez członków rodziny,

pracowników socjalnych lub inne osoby celem rozpoczęcia procedury zobowiązania do podjęcia się leczeniu uzależnienia od alkoholu. Na podstawie analizy dokumentów zgłoszeniowych ustalono, że w 2015r. w blisko 11% dokumentów pojawiają się informacje dotyczące stosowania przemocy fizycznej i/lub psychicznej.

            Poniższa tabela przedstawia działania podejmowane przez Komisję ds. Przeciwdziałania i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wobec członków rodzin, w których dochodzi do przemocy.


Tabela nr 2:  Działania podejmowane przez Kd/sPiRPA w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

L.p.

Rodzaj podejmowanych działań

Liczba podjętych działań w 2015

1.   

Powiadomienie policji

0

2.   

Prowadzenie rozmowy z osobą nadużywającą alkoholu w związku ze stosowaniem przemocy

1

3.   

Motywowanie dorosłych ofiar przemocy do zgłaszania się do miejsc specjalistycznej pomocy

0

4.   

Powiadomienie sądu rodzinnego o sytuacji dziecka

0

 

Poniżej przedstawiamy dane Komisariatu Policji w Woźnikach dotyczące zjawiska przemocy domowej na terenie Gminy Woźniki.


Tabela nr 3:  Działania podejmowane przez Policję.

Lp.

Forma podejmowanych działań

2014 i 2015

1.

Liczba interwencji domowych

184

2.

Liczba wniosków skierowanych do prokuratury

4

3.

Liczba zatrzymań sprawców przemocy – izba wytrzeźwień

17

4.

Liczba zatrzymań sprawców przemocy – policyjne pomieszczenie dla osób zatrzymanych

3

 

Z doświadczenia zawodowego funkcjonariuszy KPP w Lublińcu wynika także, iż dzieci z rodzin, w których dochodzi do przemocy, częściej niż ich rówieśnicy popadają w konflikt z prawem i przejawiają zachowania o charakterze demoralizacji.

            Na terenie gminy Woźniki przemoc w rodzinie występuje w rodzinach o różnym statusie społecznym, często łączy się z problemem nadużywania alkoholu, niskimi dochodami. Niejednokrotnie jednak zdarza się ona również w przypadku rodzin zamożnych, o wysokim statusie społecznym, w których sprawcami czy ofiarami przemocy są osoby na wysokich stanowiskach czy też prowadzące własne firmy. Z takimi osobami również trudno nawiązać współpracę. Przypadki przemocy zdarzają się w domach rodzinnych, w zamkniętym kręgu osób, gdzie świadkami są jedynie członkowie rodziny.

            Przedstawione dane odnośnie występowania zjawiska przemocy w rodzinie nie odzwierciedlają rzeczywistej skali tego problemu. Stosowanie przemocy bardzo często identyfikuje się z mitem , że „przemoc domowa to sprawa prywatna” i „brudy należy prać we własnym domu”. Jednak przemoc to nie osobisty problem, tylko przestępstwo ścigane z urzędu (art. 207 k.k.). Nie zatrzymana prowadzi do eskalacji i jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia a nawet życia.

Uczestnikami/adresatami programu są osoby i rodziny z terenu gminy Woźniki oraz objęte szczególnym nadzorem przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woźnikach, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec członków rodziny, dzieci są zaniedbywane, nadużywa się alkoholu lub innych używek, występują konflikty rodzinne, zaburzenia psychiczne lub upośledzenia emocjonalne, fizyczne bądź umysłowe.

 


III.   CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU.


            Głównym założeniem programu jest prowadzenie systemu zintegrowanych działań we współpracy ze wszystkimi podmiotami działającymi na terenie gminy i powiatu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Cel główny:    Prowadzenie procedur interwencji kryzysowej wobec ofiar i sprawców przemocy domowej.

Cel szczegółowy: Usprawnienie działań pomocowych lokalnych podmiotów działających

     na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej

            Zespół został powołany celem szybkiego i skutecznego podejmowania działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i zatrzymania przemocy w rodzinie oraz planowania i realizacji działań pomocowych w oparciu o diagnozę potrzeb.

 

a)      Zadania zespołu – prowadzenie zintegrowanych i skoordynowanych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

 

-  kompleksowa pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy,

-  przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy,

-  inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

-  kierowanie ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów,

-  monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy oraz uruchamianie współpracy między różnymi instytucjami pomocowymi,

-  udzielanie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy domowej oraz możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,

-  występowanie z zawiadomieniami do prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na  celu zapobieganie zjawisku,

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach,

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,

- prowadzenie dokumentacji działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi  do przemocy oraz efektów tych działań.

 

Cele działań podejmowanych przez Zespół:

b)      ograniczenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie;

c)      podniesienie skuteczności interwencji wobec problemu przemocy;

d)      rozwój oferty pomocowej dla rodzin uwikłanych w przemoc;

e)      integracja działań instytucji wobec problemu przemocy w rodzinie;

f)       rozwój wiedzy, kompetencji, umiejętności reagowania na problem przemocy poprzez szkolenia, konferencje, programy korekcyjno – edukacyjne, ulotki, broszury, publikacje, plakaty;

g)      podniesienie poziomu świadomości społecznej na temat problemu przemocy
w rodzinie.

 

 

Wskaźniki osiągnięcia celu:

a)         liczba rodzin objętych działaniami pomocowymi Zespołu Interdyscyplinarnego;

b)         liczba sprawców przemocy objętych działaniami terapeutycznymi;

c)         liczba ofiar przemocy objętych działaniami pomocowymi;

d)         liczba ponownych incydentów stosowania przemocy wśród rodzin objętych działaniami zespołu;

 

 

Mierniki:

a)         sprawozdania

b)         protokoły.

 

 

Cel szczegółowy: Gromadzenie dokumentacji z przebiegu spotkań Zespołu

                             Interdyscyplinarnego oraz indywidualnej pracy z rodziną 

 

Zadanie: Prowadzenie dokumentacji z zakresu działalności Zespołu Interdyscyplinarnego:

 

-  Zarządzenie Burmistrza Woźnik w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie z późniejszymi zmianami,

-  regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie,

-  protokoły z posiedzeń Zespołu,

-  indywidualne plany pracy z rodziną,

-  listy obecności,

-  notatki urzędowe i inne dokumenty.

 

Cel prowadzenia dokumentacji:

- informacje o rodzinie,

- możliwość szybkiej i dokładnej wymiany informacji o rodzinie i prowadzonych czynnościach,

- analiza dokumentów w celu wykonywania sprawozdań i protokołów z posiedzeń Zespołu,

- wychwycenie błędów i przyczyny nieskuteczności prowadzonych działań z rodziną oraz możliwości skorygowania tych działań.

 

Zadania dotyczące zbierania i przechowywania dokumentacji:

- prowadzeniem dokumentacji będzie zajmował się przewodniczący Zespołu,

- całość dokumentacji przechowywana będzie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woźnikach,

- dla każdej rodziny założona zostanie osobna teczka z niezbędnymi dokumentami,

- wykonywanie raz na rok sprawozdania z działalności Zespołu (do końca marca za rok poprzedni).

 

Wskaźniki osiągnięcia celu:

a)      łatwiejszy dostęp do danych i informacji o rodzinie,

b)      bieżąca diagnoza środowiska lokalnego;

 

Mierniki:

a)  liczba protokołów z posiedzeń,

b)  liczba planów pracy z rodziną,

c)  liczba notatek urzędowych.

 

 

IV.   PRZEWIDYWANE EFEKTY PRACY ZESPOŁU.

 

Dla członków Zespołu:

ü  Poszerzenie diagnozy problemu przemocy w rodzinie o aspekty dostrzegane przez specjalistów, zwiększenie trafności diagnozy sytuacji życiowej, możliwość weryfikacji dotychczasowego jej postrzegania.

ü  Poszerzenie możliwości rozumienia specyfiki postępowania w innych dziedzinach pomagania, wiedzy.

ü  Poznanie swoich mocnych i słabych stron, uzyskanie informacji zwrotnych od innych uczestników Zespołu.

ü  Poznanie trudności w pracy innych specjalistów, które mogą być przezwyciężone niejednokrotnie tylko dzięki współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym.

ü  Podejmowanie działań uwzględniających wieloaspektową wiedzę o kliencie zgodnie ze specjalizacją.

ü  Szybkie poznanie realnych postaw i możliwości klienta oraz efektywne przewidywanie ograniczeń, barier, nowych problemów.

ü  Zwiększenie skuteczności działań.

 

Dla rodziny/podopiecznego:

ü  Możliwość uzyskania wieloaspektowej oferty pomocy w przezwyciężaniu trudnej sytuacji.

ü  Większy wybór osób pomagających, możliwości otwierania się na różne relacje.

ü  Większa samodzielność w realizacji potrzeb życiowych dzięki specjalistycznemu wsparciu.

ü  Lepsze rozumienie potrzeb, problemów oraz zasobów pomocnych w przezwyciężeniu trudności i poprawie swojej sytuacji.

ü  Wsparcie, którego nie można byłoby osiągnąć bez odpowiedniej pomocy specjalistów

ü  Poczucie większej wartości, wpływu na swoje życie, dostrzeganie siebie jako osoby ważnej dla różnych osób, które chcą pomóc.

 

V. BUDŻET PROGRAMU.

 

Zespół będzie korzystał z materiałów biurowych Ośrodka Pomocy Społecznej, sprzętu komputerowego oraz biura jako miejsca posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego.

Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego prowadzi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woźnikach.

            Prowadzenie szkoleń, narad, konferencji, programów edukacyjno – korekcyjnych, zakup ulotek, plakatów, publikacji, broszur, materiałów potrzebnych do prowadzenia procedury Niebieskie Karty itp. finansowane będzie z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

VI.  OCZEKIWANE  EFEKTY  PROGRAMU.

 

            Analiza SWOT stanowi ogniwo tworzenia programu. Źródłem jest refleksja nad słabymi i mocnymi stronami programu, a także nad szansami i zagrożeniami. Atutem są mocne strony, które będą pomocne przy realizacji programu, natomiast słabe strony i zagrożenia dają możliwość twórcy programu dokonywania zmian i ulepszeń.

            Poniższa analiza SWOT została przygotowana w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woźnikach. Przedstawione poniżej czynniki obejmują:

ü  mocne strony – wewnętrzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na sytuację społeczną,

ü  słabe strony- wewnętrzne uwarunkowania o negatywnym wpływie na sytuację społeczną,

ü  szanse - zewnętrzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na realizację celów,

ü  zagrożenia - zewnętrzne uwarunkowania o negatywnym wpływie na realizację celów.

 

Tabela nr 4:    Analiza SWOT

Uwarunkowania wewnętrzne

Mocne strony

Słabe strony

a) Istniejące zaplecze kadrowe

       i instytucjonalne:

- Komisja ds. Przeciwdziałania i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woźnikach;

- Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lublińcu;

- Komisariat Policji w Lublińcu – Posterunek w Woźnikach;

- Placówki oświatowe;

- Placówki Ochrony Zdrowia;

- dobrze przygotowana i stale doskonaląca umiejętności i kwalifikacje kadra pomocy społecznej;

b)

- wykorzystywanie wiedzy teoretycznej w praktycznym działaniu;

- współpraca pomiędzy w/w instytucjami

- istnienie procedur (Niebieskie Karty),

-  bezpłatne porady prawne.

a) brak odpowiednich szkoleń interdyscyplinarnych m.in. dot. interpretacji przepisów prawa odnośnie przemocy domowej;

b) słaby przepływ informacji między instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy;

c) rozbieżność poglądów specjalistów

d) niewydolny system prawny dot. leczenia choroby alkoholowej

e) trudności w skoordynowaniu terminów spotkań grup roboczych przedstawicieli różnych instytucji

f) utrudniony dostęp do korzystania z pomocy psychologicznej na terenie

naszej gminy

 

 

 

 

 

Uwarunkowania zewnętrzne

Szanse

Zagrożenia

a) akceptacja społeczna dla działań podejmowanych na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie;

b) zmiany prawne umożliwiające skuteczniejsze formy niesienia pomocy rodzinom zagrożonym przemocą domową;

c) realizowana procedura „Niebieskie Karty”

d) gotowość do współpracy służb i instytucji.

a) negatywne wzorce zachowań  społecznych;

b) bezradność w sprawach opiekuńczo –wychowawczych rodzin;

c) problemy alkoholowe członków rodzin;

d) nieznajomość procedury prawa odnośnie przemocy

e) niespójność przepisów prawnych dotyczących problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie (to ofiara musi udowadniać sprawcy, że jest winny)

f) brak możliwości zapewnienia właściwej ochrony ofiarom przemocy (izolacja ofiar zamiast sprawcy)

 

 

 

VII.   MONITOROWANIE I EWALUACJA PROGRAMU.


Bieżącą oceną programu i jego procedur zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny. Poszczególne działania i procedury podlegać będą monitoringowi mającemu na celu stałą poprawę efektywności i szybkości reakcji na zaistniałe przypadki przemocy.

Na potrzeby programu będzie regularnie zbierana dokumentacja oraz wykonywane będą również roczne zbiorcze sprawozdania, celem przeprowadzenia dokładnej ewaluacji i sprawdzenia skuteczności działania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Dokumentacja działalności Zespołu przechowywana będzie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woźnikach. Wszelkie działania osób zaangażowanych w realizację programu, będą podlegały monitoringowi i ewaluacji.

Rezultaty programu będą mierzone za pomocą niewymiernych metod obserwacji, rozmów, wywiadów, ale także za pomocą analizy dokumentacji prowadzonej w zakresie działania Zespołu.

            W trakcie realizowania programu mogą wystąpić różnego rodzaju problemy i wynikające z nich nowe zadania, które wcześniej nie były zawarte w programie, dlatego też może on być modyfikowany w trakcie jego realizacji.

 

 

PODSUMOWANIE


            Mówiąc o przemocy należy pamiętać, że przemoc jest jednym z najbardziej niepokojących zjawisk współczesnego świata, jest mechanizmem regulującym stosunki panujące między ludźmi w różnych grupach, instytucjach, środowiskach i układach społecznych. W poszukiwaniu skutecznych form przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomagania jej ofiarom angażuje się wielu profesjonalistów, wiele organizacji pozarządowych i specjalistycznych instytucji. Nie jest to łatwe zadanie, bowiem środowisko rodzinne jest i powinno być skutecznie chronione przed ingerencjami zewnętrznymi. Zajmowanie się przemocą domową wymaga zarówno wnikliwego rozumienia złożoności zjawisk występujących w życiu rodzinnym, jak i szczególnej troski i rozwagi w trakcie interwencji.

            Pomoc dostępna dla ofiar przemocy w rodzinie na terenie naszej gminy to pomoc prawna, rzeczowa, finansowa. Jednak wspólna praca całego Zespołu Interdyscyplinarnego powinna przynieść wymierne efekty w postaci ograniczenia zjawiska przemocy domowej w gminie Woźniki.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 stycznia 2019 12:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 301
15 stycznia 2019 12:38 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [program_przeciwdzialania_przemocy_w_rodzinie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2019 12:37 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_141xv2016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2019 12:36 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany