Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ZARZĄDZENIE Nr 100/2011 Burmistrza Gminy Woźniki z dnia 30.09.2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 100/2011

Burmistrza Gminy Woźniki

z dnia 30.09.2011r.

 

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tj. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca

2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z

późn. zm.), zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuje się Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w

Rodzinie przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woźnikach.

 

§ 2.

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

1) Halina Potempa – pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej

2) Anna Pająk – pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej

3) Izabela Majchrzak – pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej

4) Jolanta Oleksik – członek Komisji ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

5) Lucyna Dyrdzik – członek Komisji ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

6) Monika Kmiecik – kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Lublińcu

7) Kazimierz Fikus – kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Lublińcu

8) Barbara Witkowska – pedagog szkolny Gimnazjum w Woźnikach

9) Ewa Koba-Opiełka – pedagog szkolny Gimnazjum w Psarach

10) Sebastian Król – nauczyciel Gimnazjum w Psarach

11) Agnieszka Tyka – nauczyciel Szkoła Podstawowa w Woźnikach

12) Danuta Lech – pielęgniarka  Ośrodek Zdrowia w Woźnikach

13) Serafin Mzyk – aspirant Posterunek Policji w Woźnikach

14) Dariusz Czudaj – aspirant Posterunek Policji w Woźnikach

15) Krzysztof Kupka – aspirant Posterunek Policji w Woźnikach

16) Kalina Szawińska – kurator społeczny Wspólnota Dobrego Pasterza

 

 § 3.

 

Organizację pracy Zespołu oraz tryb i sposób powoływania i odwoływania członków

Zespołu Interdyscyplinarnego określa regulamin stanowiący załącznik do

Uchwały Rady Gminy Nr 51/VI/2011 z  dnia 17 maja 2011r.        

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

ZARZĄDZENIE Nr KR.120.4.2019

Burmistrza Woźnik

z dnia 09.01.2019 r.


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/2011 z dnia 30.09.2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r., poz. 1390 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

 


§ 1


Zmienia się § 2 Zarządzenia, który otrzymuje brzmienie:


W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

 

1) Halina Potempa - członek Komisji ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2) Jolanta Czyżak - pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej

3) Agnieszka Wiśniewska - Huras - pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej

4) Sylwia Kupiec - pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej

5) Julia Piecuch - Smoleń - członek Komisji ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

6) Monika Kmiecik - kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Lublińcu

7) Kazimierz Fikus - kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Lublińcu

8) Ilona Sitek - pedagog szkolny Szkoły Podstawowej w Woźnikach

9) Ewa Koba - Opiełka - pedagog szkolny Szkoły Podstawowej w Psarach

10) Agnieszka Tyka - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Woźnikach

11) Danuta Lech - pielęgniarka, Ośrodek Zdrowia w Woźnikach

12) Dariusz Czudaj - starszy aspirant, Komisariat Policji w Woźnikach

13) Adam Blacha - starszy sierżant, Komisariat Policji w Woźnikach

14) Piotr Ogiołda - młodszy aspirant, Komisariat Policji w Woźnikach

 

§ 2Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmian.

 

 

§ 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 stycznia 2019 12:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 242
15 stycznia 2019 12:23 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2019 12:20 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany