PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY WOŹNIKI - ETAP III

Regulamin określający zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła oraz montażu ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Woźniki – etap III

UCHWAŁA Nr 23/III/2018
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 grudnia 2018 r.


w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła oraz montażu ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Woźniki – etap III ”


Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2018r., poz. 994 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 2 i ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018r., poz. 799 z późn. zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje:


§ 1.

 

Przyjmuje się „Regulamin określający zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła oraz montażu ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Woźniki – etap III ” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2.

 

Udzielanie dotacji ma na celu ochronę środowiska naturalnego poprzez wprowadzanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań służących ochronie powietrza, ograniczenie tzw. niskiej emisji oraz trwałą wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów oraz pieców węglowych na nowoczesne urządzenia grzewcze  a także montaż ogniw fotowoltaicznych.


§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 stycznia 2019 08:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 568
02 stycznia 2019 09:12 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [pelnomocnictwo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 stycznia 2019 09:12 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [oferta_wykonawcy_na_modernizacje_systemow_grzewczych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 stycznia 2019 09:12 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [wniosek_o_udzial_w_pone_iii_etap.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany