Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

UCHWAŁA Nr 123/XI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Woźniki na rok 2020

UCHWAŁA Nr 123/XI/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 18 grudnia 2019 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Woźniki na rok 2020


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r., poz. 852) Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§ 1. 


Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Woźniki na rok 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 3. 


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

 

 

I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Tomasz Nowicki

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2020 09:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 82
03 stycznia 2020 09:22 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_123xi2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 stycznia 2020 09:21 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 stycznia 2020 09:21 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany