Protokoły z sesji Rady - kadencja 2018-2023

Protokół nr X/2019 z sesji Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27 listopada 2019 roku

Protokół nr X/2019

z sesji Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 27 listopada 2019 roku

 

Dnia 27 listopada 2019 roku odbyła się X sesja Rady Miejskiej obecnej kadencji 2018-2023. Obrady rozpoczęto 27 listopada 2019 roku, a zakończono tego samego dnia. Zgodnie z załączoną listą obecności w obradach uczestniczyło 15 radnych.

Obecni:

1. Robert Bęczkowski
2. Piotr Ciba
3. Łucjan Garus
4. Maria Golasz
5. Krystyna Gorol
6. Szymon Klabis
7. Magdalena Kołtun
8. Weronika Majchrzyk
9. Anna Michalska
10. Tomasz Nowicki
11. Adam Ordon
12. Renata Piełot
13. Bartłomiej Pliczko
14. Mariusz Pogoda
15. Andrzej Staron

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Bieżąca informacja z pracy komisji Rady.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do 3 lat,

b) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

c) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

d) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania przedmiotowej opłaty przez właścicieli nieruchomości,

e) uchwalenia statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woźnikach,

f) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Woźniki na lata 2020-2022,

g) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczącego w działaniach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach pożarniczych,

h) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”,

i) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego  na rok 2020,

j) zmiany uchwały Nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025,

k) zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2019 rok.

6.Sprawy różne, wnioski i petycje Radnych oraz innych uczestników sesji.

7.Zakończenie sesji.

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Michalska przywitała Pana Burmistrza Michała Aloszko, wszystkich radnych, kierowników i pracowników Urzędu Miejskiego. Przewodnicząca RM na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.


2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Michalska odczytała proponowany porządek obrad i zapytała o uwagi. Następnie Pani Przewodnicząca zarządziła przerwę, ponieważ wystąpiły problemy techniczne z elektronicznym głosowaniem. Jednak w czasie przerwy nie udało się usunąć problemów technicznych, więc postanowiono głosować imiennie. Wobec braku uwag do porządku obrad Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie. Ponadto wszystkie głosowania przeprowadzono imiennie związku z wystąpieniem problemów technicznych elektronicznego głosowania w systemie e-sesji.  

Głosowano w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Magdalena Kołtun, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

 

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

 

Pani Przewodnicząca RM Anna Michalska poprosiła o uwagi do protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 23.10.2019 roku. Ponieważ uwag nie wniesiono, przystąpiono do głosowania.

 

Głosowano w sprawie: zatwierdzenia protokołu z poprzedniej sesji.

 

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (14) Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Magdalena Kołtun, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Weronika Majchrzyk.

 

4. Bieżąca informacja z pracy komisji Rady.

 

Sprawozdanie z pracy komisji Rady stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Brak pytań do Przewodniczących Komisji Rady.

 

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do 3 lat

 

Pani Przewodnicząca RM przedstawiła projekt uchwały. Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji ds. Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Bartłomiej Pliczko Przewodniczący Komisji ds. Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. W związku z brakiem pytań i uwag radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie:wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do 3 lat

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Magdalena Kołtun, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

Uchwałę oznaczono Nr 109/X/2019.

 

b) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Pani Przewodnicząca RM przedstawiła projekt uchwały. Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji ds. Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Bartłomiej Pliczko Przewodniczący Komisji ds. Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. Pan radny Bartłomiej Pliczko poprosił o wyjaśnienie przyczyn podwyżki, a także przedstawienia pomysłów, aby w przyszłości można uniknąć kolejnych podwyżek w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Pani Aleksandra Kurek pracownik Referatu Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska wyjaśniła, że wysokość opłaty zależy od ilości odpadów odbieranych od mieszkańców, a także stawki płaconej przedsiębiorcy, który odbiera odpady z terenu gminy. Do wyliczenia kwoty opłaty za odpady komunalne przyjęto szacunkową ilość odbieranych odpadów segregowanych i zmieszanych. Obecnie za tonę odpadów segregowanych gmina płaci 612,00 zł, a za zmieszane 666,00 zł. Ponadto dodała, że z roku na rok wzrasta tendencja odbioru odpadów wielkogabarytowych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Pan Burmistrz zauważył, że temat śmieci jest trudny szczególnie, gdy przychodzi czas ustalania wysokości stawki za odpady komunalne. Umowa z przedsiębiorcą odbierającym odpady obowiązuje do grudnia 2020 roku. Opłaty pobierane od mieszkańców za odpady muszą się bilansować z wszystkimi kosztami ponoszonymi z tego tytułu. Stąd nieco wyższa stawka opłaty za odbiór odpadów, dodał Pan Burmistrz. Na sesji grudniowej zostanie zaproponowana mieszkańcom dodatkowa ulga w opłacie za odpady komunalne tj. dla rodzin wielodzietnych, a także dla osób najbiedniejszych, poinformował Pan Burmistrz. Ponadto stwierdził, że przez najbliższy rok będzie trzeba rozważyć, jak gmina mogłaby się zaangażować w odbiór frakcji segregowanych i trzeba będzie wypracować system, który zmniejszy opłaty za odpady. Pan Burmistrz poinformował, że w roku bieżącym zakupiono kosze na odpady zmieszane, fotopułapki, zmodernizowano monitoring w PSZOK. A ponadto gmina koordynowała kolejną Akcję Sprzątania Świata oraz uprzątnęła dzikie wysypiska. Pan radny Mariusz Pogoda poprosił o przybliżenie mieszkańcom gminy stawek za odpady obowiązujących w innych gminach. Ponadto zapytał z czego wynika zwiększona ilość odpadów w PSZOK. Pani Aleksandra Kurek odpowiedziała, że w Pawonkowie stawka bazowa wynosi 18,25 zł za odpady segregowane, w Kaletach 19,00 zł, pozostałe gminy w okolicach 20,00 zł, jedynie Boronów i Herby mają na razie niższe stawki niż wymienione gminy. Natomiast zwiększona ilość dostarczanych odpadów w PSZOK wynika z tego, że mieszkańcy robią porządki i pozbywają się niepotrzebnych rzeczy. Pan Burmistrz dodał, że w 2015 r. odebrano w PSZOK 45,04 ton odpadów, a w 2019 r. już 147,52 ton. Pan radny Bartłomiej Pliczko dodał, że PSZOK jest alternatywą dla mieszkańców, gdzie w ramach podstawowej opłaty mogą przywozić różne odpady. Ponadto stwierdził, że jedyną metodą zmniejszenia opłaty za odpady będzie rozbudowa PSZOK i zagospodarowywanie tych odpadów. W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.


Głosowano w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Magdalena Kołtun, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

Uchwałę oznaczono Nr 110/X/2019.

 

c) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

 

Pani Przewodnicząca zapoznała radnych z projektem ww. uchwały. Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji ds. Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Bartłomiej Pliczko Przewodniczący Komisji ds. Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. W związku z brakiem uwag i pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Magdalena Kołtun, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

Uchwałę oznaczono Nr 111/X/2019.

 

d) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania przedmiotowej opłaty przez właścicieli nieruchomości

 

Pani Przewodnicząca zapoznała radnych z projektem ww. uchwały. Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji ds. Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Bartłomiej Pliczko Przewodniczący Komisji ds. Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. W związku z brakiem uwag i pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie: ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania przedmiotowej opłaty przez właścicieli nieruchomości.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Magdalena Kołtun, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

Uchwałę oznaczono Nr 112/X/2019.

 

e) uchwalenia statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woźnikach

 

Pani Przewodnicząca zapoznała radnych z projektem ww. uchwały. Następnie Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Piotr Ciba Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. W związku z brakiem pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie: uchwalenia statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woźnikach.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Magdalena Kołtun, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

Uchwałę oznaczono Nr 113/X/2019.

 

f) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Woźniki na lata 2020-2022

 

Pani Przewodnicząca zapoznała radnych z projektem ww. uchwały. Następnie Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Piotr Ciba Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. W związku z brakiem pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Woźniki na lata 2020-2022.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Magdalena Kołtun, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

Uchwałę oznaczono Nr 114/X/2019.

 

g) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczącego w działaniach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach pożarniczych

 

Pani Przewodnicząca zapoznała radnych z projektem ww. uchwały. Następnie Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetowej o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Andrzej Staron Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. W związku z brakiem uwag i pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczącego w działaniach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach pożarniczych.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Magdalena Kołtun, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

Uchwałę oznaczono Nr 115/X/2019.

 

h) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

 

Pani Przewodnicząca zapoznała radnych z projektem ww. uchwały. Następnie Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Piotr Ciba Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. W związku z brakiem pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Magdalena Kołtun, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

Uchwałę oznaczono Nr 116/X/2019.

 

i) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego  na rok 2020

 

Pani Przewodnicząca zapoznała radnych z projektem ww. uchwały. Następnie Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetowej o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Andrzej Staron Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. Ponadto Pani Przewodnicząca RM dodała, że powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Śląską Izbę Rolniczą. W związku z brakiem uwag i pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego  na rok 2020.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Magdalena Kołtun, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

Uchwałę oznaczono Nr 117/X/2019.

 

j) zmiany uchwały Nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025

 

Pani Przewodnicząca RM przedstawiła radnym projekt uchwały. Następnie Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetowej o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Andrzej Staron Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. W związku z brakiem pytań i uwag radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie: zmiany uchwały Nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Magdalena Kołtun, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

Uchwałę oznaczono Nr 118/X/2019.

 

k) zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2019 rok

 

Pani Przewodnicząca RM przedstawiła radnym projekt uchwały. Następnie Pani Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetowej o przekazanie informacji na temat opinii projektu uchwały. Pan Andrzej Staron Przewodniczący Komisji Budżetowej poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. Następnie Pan radny Andrzej Staron poprosił o wyjaśnienie, dlaczego w obecnym stanie prawnym uchwała w sprawie zmian budżetu jest podejmowana na końcu. Pani Skarbnik wyjaśniła, że Regionalna Izba Obrachunkowa uznała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa w związku z wieloletnimi przedsięwzięciami jest ważniejsza niż zmiany budżetu. Wobec tego RIO zaleciła podejmowanie w pierwszej kolejności uchwały w sprawie WPF. W związku z brakiem pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

 

Głosowano w sprawie: zmianybudżetu Gminy Woźniki na 2019 rok

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Łucjan Garus, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Magdalena Kołtun, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron

Uchwałę oznaczono Nr 119/X/2019.

 

6. Sprawy różne, wnioski i petycje Radnych oraz innych uczestników sesji.

 

- Pani Przewodnicząca RM poinformowała radnych, że ponownie wpłynęło pismo mieszkańca w sprawie wodociągu. Sprawa toczy się od 1995 roku. Ponadto mieszkaniec podniósł sprawę otrzymania zaproszenia z błędnym imieniem na Jubileusz Pożycia Małżeńskiego. Poprosiła radnych o zabranie głosu w powyższej sprawie. Pani radna Renata Piełot stwierdziła, że kwestie poruszane przez mieszkańca były już przedmiotem spraw sądowych i zapadły prawomocne orzeczenia. Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z tymi orzeczeniami to powinien wystąpić ponownie na drogę sądową w celu dochodzenia roszczeń. W tej sytuacji Urząd nie jest władny do rozstrzygania takich spraw. Ponadto dodała, że pomyłka w zaproszeniu została sprostowana przez tut. Urząd. Pani Przewodnicząca RM również uznała, że zostały dopełnione wszelkie formalności, a sprawa wodociągu wielokrotnie była wyjaśniana. Jedyną radą dla wnioskodawcy jest ponowne wystąpienie na drogę sądową, dodała Pani Przewodnicząca RM.  


- Pan radny Łucjan Garus zgłosił interpelację w sprawie drzew, które zagrażają uczestnikom drogi wojewódzkiej nr 908 w Kamienicy. Następnie przekazał pisemną interpelację w powyższej sprawie Pani Przewodniczącej RM.

 

- Pan radny Adam Ordon zapytał czy tut. Urząd zlecał robienie zdjęć segregowanym odpadom. Firma odbierająca odpady rozcinała worki z odpadami i robiła zdjęcia ich zawartości, dodał Pan radny. Pani Dorota Cieluch Kierownik Referatu Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska odpowiedziała, że Urząd nie zlecał takich czynności, najprawdopodobniej to firma odbierająca odpady przeprowadzała kontrolę zawartości worków. Pani Dorota Cieluch zobowiązała się do zbadania sprawy.

 

- Pan radny Mariusz Pogoda w imieniu mieszkańca poprosił o ustawienie więcej koszy przy terenach rekreacyjnych i placach zabaw.

 

- Pani Beata Golasz sołtys Lubszy podziękowała Panu Burmistrzowi, radnym oraz pracownikom Urzędu, za przybycie na otwarcie Alei Ks. Brzozy w Lubszy.

 

7. Zakończenie sesji.

 

Ponieważ więcej spraw nie było, Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział w obradach i na tym sesję zakończono.

 

 

 

                                                                                                            Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Woźnikach

 


Protokołowała: Grażyna Sośnica

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2019 10:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 179
19 grudnia 2019 10:28 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [protokol_nr_x_z_dnia_27112019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2019 10:17 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany