Protokoły z sesji Rady - kadencja 2018-2023

Protokół nr IV/2019 z sesji Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 stycznia 2019 roku

Protokół nr IV/2019

z sesji Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 stycznia 2019 roku

 

Dnia 28 stycznia 2019 roku odbyła się IV sesja Rady Miejskiej obecnej kadencji 2018-2023. Obrady rozpoczęto 28 stycznia 2019 o godz. 16:00, a zakończono o godz. 17:28 tego samego dnia. Zgodnie z załączoną listą obecności w obradach uczestniczyło 14 radnych.

Obecni:

1. Robert Bęczkowski
2. Piotr Ciba
3. Łucjan Garus
4. Maria Golasz
5. Krystyna Gorol
6. Szymon Klabis
7. Weronika Majchrzyk
8. Anna Michalska
9. Józef Nowak
10. Tomasz Nowicki
11. Adam Ordon
12. Renata Piełot
13. Bartłomiej Pliczko
14. Mariusz Pogoda
15. Andrzej Staron

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Bieżąca informacja z pracy komisji Rady.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023,

b) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

c) podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu budynku położonego w Kamieńskich Młynach przy ulicy Szkolnej 10 wraz z budynkiem gospodarczym,

e) zatwierdzenia planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok,

f) zatwierdzenia planu Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok,

g) zatwierdzenia planu Pracy Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu na 2019 rok,

h) zatwierdzenia planu Pracy Komisji ds. Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego na 2019 rok,

i) zmieniająca Uchwałę Nr 23/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła oraz montażu ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Woźniki – etap III,

j) wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Woźniki a Powiatem Lublinieckim,

k) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu na zadanie bieżące pn.: ”sporządzenie programu funkcjonalno – użytkowego i wniosku aplikacyjnego”,

l) zmiany budżetu na 2019 rok,

m) zmiany uchwały Nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025.

6. Sprawy różne, wnioski i petycje Radnych oraz innych uczestników sesji.

7. Zakończenie sesji.

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Michalska przywitała Pana Burmistrza Michała Aloszko, wszystkich radnych, kierowników i pracowników Urzędu Miejskiego. Przewodnicząca RM na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Michalska odczytała proponowany porządek obrad i zapytała o uwagi. Pani Sekretarz Magdalena Jarosz - Wawrzyńczakzgłosiła wniosek o zmianę porządku obrad i wniesienie do niego dodatkowego punktu - Podjęcie uchwał w sprawie: 5 n) uchylenia uchwały Nr 26/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania przedmiotowej opłaty przez właścicieli tych nieruchomości. Pani Sekretarz wyjaśniła, że Regionalna Izba Obrachunkowa poleciła uchylenie powyższej uchwały, ponieważ uchwała nie zawiera sposobu wyliczenia kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego. Następnie Pani Aneta Klyta w imieniu Pana Burmistrza poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały tj. 5 o) zmiany uchwały Nr 22/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. Pani Aneta Klyta Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyjaśniła, że uchwałę należy zmienić, ponieważ w poprzedniej uchwale było brak wskazania realizatora Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Pan radny Józef Nowak zgłosił wniosek w sprawie zmiany kolejności głosowania projektów uchwał w porządku obrad tj. zmiana pkt c na pkt b. Pan radny Józef Nowak w uzasadnieniu wniosku stwierdził, że w projekcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków(…) współczynnik został określony na poziomie 150%, natomiast współczynnik ten jest przyjmowany następną uchwałą. W związku z tym może hipotetycznie wystąpić przypadek, że któryś z radnych zgłosi wniosek o zmianę powyższego współczynnika i będzie potrzeba powrotu do uchwały, która została wcześniej przyjęta, dodał Pan radny Józef Nowak. Pan radny Andrzej Staron zauważył, że zmiany w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 22/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019, należało również przygotować do załącznika ww. uchwały tj. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Pani Aneta Klyta odpowiedziała, że zmianę uchwały konsultowała z Nadzorem Prawnym, który stwierdził, że należy zmienić tylko uchwałę, ponieważ załącznik nie zawiera wad. Następnie Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej przeprowadziła głosowanie nad wnioskami zmieniającymi porządek obrad oraz nad zmienionym porządkiem obrad.

Głosowano wniosek w sprawie: wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 26/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania przedmiotowej opłaty przez właścicieli tych nieruchomości.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
PRZECIW (1)
Anna Michalska
NIEOBECNI (1)
Łucjan Garus

Głosowano wniosek w sprawie: wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 22/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (9)
Piotr Ciba, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Robert Bęczkowski, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Józef Nowak, Andrzej Staron
NIEOBECNI (1)
Łucjan Garus

Głosowano wniosek w sprawie: zmiany kolejności głosowania projektów uchwał w porządku obrad tj. zmiana pkt c na pkt b.

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (8)
Piotr Ciba, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Weronika Majchrzyk, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Bartłomiej Pliczko, Andrzej Staron
PRZECIW (4)
Szymon Klabis, Anna Michalska, Adam Ordon, Mariusz Pogoda
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Robert Bęczkowski, Renata Piełot
NIEOBECNI (1)
Łucjan Garus

Głosowano w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
NIEOBECNI (1)
Łucjan Garus

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

Pani Przewodnicząca RM Anna Michalska poprosiła o uwagi do protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 28.12.2018 roku. Ponieważ uwag nie wniesiono, przystąpiono do głosowania.

 

Głosowano w sprawie: zatwierdzenia protokołu z poprzedniej sesji.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
NIEOBECNI (1)
Łucjan Garus

4. Bieżąca informacja z pracy komisji Rady.

Sprawozdanie z pracy komisji Rady stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Brak pytań do Przewodniczących Komisji Rady.

 

5. Podjęcie uchwał w sprawie:


a) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023

Pan radny Józef Nowak zauważył, że ww. program składa się z trzech modułów, natomiast uchwała odnosi się tylko jednego modułu. Pierwszy moduł obejmuje dożywianie dzieci, drugi dożywianie osób dorosłych, chorych lub niepełnosprawnych, a trzeci dotyczy organizacji stołówek oraz miejsc do spożywania posiłków. W związku z tym Pan radny Józef Nowak zapytał dlaczego rezygnujemy z powyższych obszarów, a skupiamy się tylko na jednym tj. dożywianie dzieci. Pani Bożena Wojsyk Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyjaśniła, że trzeci moduł jest realizowany przez oświatę, która prowadzi stołówki szkolne. Natomiast drugi moduł mówi o dowozie posiłków do osób dorosłych. Program osłonowy dotyczy głównie dzieci w sprawie, których wystąpi Dyrektor Szkoły do  MGOPS o udzielenie pomocy w formie posiłku dla konkretnego dziecka. Wtedy MGOPS udziela pomocy bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i decyzji administracyjnej, dodała Pani Kierownik MGOPS. Pan radny Józef Nowak zapytał, czy Niepubliczna Szkoła w Kamieńskich Młynach, również będzie objęta powyższym programem. Pani Kierownik MGOPS wyjaśniła, że jeżeli tamtejszy Dyrektor Szkoły zwróci się o taką pomoc, to również MOPS obejmie pomocą wskazane dzieci. Ponadto Pan radny Józef Nowak stwierdził, że programem są objęte szkoły publiczne i czy w tym przypadku nie zostanie wykluczona Szkoła Niepubliczna w Kamieńskich Młynach. Pani Zofia Cichowska Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół wyjaśniła,  że Niepubliczna Szkoła w Kamieńskich Młynach posiada charakter szkoły publicznej i związku z tym podlega pod przepisy prawa oświatowego. Pan radny Józef Nowak zapytał czy wiadomo ile dzieci będzie objętych pomocą w zakresie dożywiania. Pani Bożena Wojsyk odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy nie umie podać precyzyjnej odpowiedzi, ponieważ cały czas spływają wnioski. W związku z wyczerpaniem tematu Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie.

Głosowano w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
NIEOBECNI (1)
Łucjan Garus
Uchwałę oznaczono Nr 32/IV/2019.


b) podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

W związku z brakiem pytań i uwag radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

Głosowano w sprawie: podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
NIEOBECNI (1)
Łucjan Garus
Uchwałę oznaczono Nr 33/IV/2019.


c) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

W związku z brakiem pytań i uwag radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

Głosowano w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
NIEOBECNI (1)
Łucjan Garus
Uchwałę oznaczono Nr 34/IV/2019.


d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu budynku położonego w Kamieńskich Młynach przy ulicy Szkolnej 10 wraz z budynkiem gospodarczym

W związku z brakiem pytań i uwag radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

Głosowano w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu budynku położonego w Kamieńskich Młynach przy ulicy Szkolnej 10 wraz z budynkiem gospodarczym.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
NIEOBECNI (1)
Łucjan Garus
Uchwałę oznaczono Nr 35/IV/2019.


e) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

W związku z brakiem uwag i pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

Głosowano w sprawie: zatwierdzenia planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
NIEOBECNI (1)
Łucjan Garus
Uchwałę oznaczono Nr 36/IV/2019.


f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok

W związku z brakiem uwag i pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

Głosowano w sprawie: zatwierdzenia planu Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
NIEOBECNI (1)
Łucjan Garus
Uchwałę oznaczono Nr 37/IV/2019.


g) zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu na 2019 rok

W związku z brakiem uwag i pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

Głosowano w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu na 2019 rok.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
NIEOBECNI (1)
Łucjan Garus
Uchwałę oznaczono Nr 38/IV/2019.


h) zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego na 2019 rok

W związku z brakiem uwag i pytań radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

Głosowano w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Rolnych, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego na 2019 rok.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
NIEOBECNI (1)
Łucjan Garus
Uchwałę oznaczono Nr 39/IV/2019.


i) zmieniająca Uchwałę Nr 23/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła oraz montażu ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Woźniki – etap III

Pan radny Józef Nowak poprosił o komentarz w sprawie zmian. Pan Zdzisław Hryciuk Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Inwestycji wyjaśnił, że zmienia się treść załącznika nr 1 do Regulaminu określającego zasady i tryb (…), został wykreślony pkt 17 „Dotacja, o udzielenie której ubiegam się stanowi / nie stanowi pomoc de minimis, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w związku z czym składam / nie składam formularz/-a informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Oprócz tego poprawiono błędy językowe. W związku z wyczerpaniem pytań Pani Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

Głosowano w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr 23/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła oraz montażu ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Woźniki – etap III.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
NIEOBECNI (1)
Łucjan Garus
Uchwałę oznaczono Nr 40/IV/2019.

j) wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Woźniki a Powiatem Lublinieckim

Pani Alina Kot Kierownik Referatu Drogownictwa, Promocji, Kultury i Współpracy z Podmiotami Gospodarczymi wyjaśniła, że Pan Burmistrz zaproponował współpracę Starostwu w celu realizacji zadania pn.”Przebudowa drogi powiatowej relacji Woźniki – Lubsza”, będzie to umowa partnerska. Gmina chce pozyskać środki unijne w wysokości 85% dofinansowania zadania a 15% będzie po stronie Gminy i Powiatu. Zostanie przygotowany program funkcjonalno - użytkowy. Pan radny Bartłomiej Pliczko poprosił o wyjaśnienia w sprawie powyższego programu. Pani Alina Kot wyjaśniła, że program funkcjonalno - użytkowy określa podstawowe zasady sporządzenia projektu budowlanego, wykonania zadania inwestycyjnego, obejmuje dane techniczne związane z przebudową. Program zostanie przygotowany na podstawie wytycznych zarządcy drogi czyli Starostwa Powiatowego. Pan Zdzisław Hryciuk dodał, że termin złożenia wniosku o dofinansowanie ubiega 28.03.2019 roku, a przetarg będzie miał formę zaprojektuj i wybuduj. W związku z tym wynikła potrzeba wykonania programu funkcjonalno – użytkowego. Pan Burmistrz stwierdził, że gmina, czy powiat nie udźwigną kosztów inwestycji, a pojawiła się możliwość pozyskania środków na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego. Pan radny Piotr Ciba zapytał, czy przy przebudowie drogi, zostało uwzględnione wykonanie ścieżki rowerowej. Pan Burmistrz odpowiedział, że nie wiadomo, czy program funkcjonalno – użytkowy obejmie wykonanie ścieżki rowerowej, ponieważ może nie wystarczyć środków na ten cel. Pan radny Tomasz Nowicki zapytał, czy program funkcjonalno – użytkowy będzie zakładał rozbudowę kanalizacji sanitarnej. Pan Burmistrz odpowiedział, że będzie to uwzględnione na etapie przygotowania ww. programu.   W związku z wyczerpaniem pytań Pani Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

Głosowano w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Woźniki a Powiatem Lublinieckim.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
NIEOBECNI (1)
Łucjan Garus
Uchwałę oznaczono Nr 41/IV/2019.


k) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu na zadanie bieżące pn.: ”sporządzenie programu funkcjonalno – użytkowego i wniosku aplikacyjnego”

Pan radny Andrzej Staron zapytał, czy radni otrzymają informację o faktycznych kosztach poniesionych przez gminę w związku z powyższą inwestycją. Pani Skarbnik Beata Buchenfeld odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy koszt wynosi 29 520,00 zł, natomiast o pozostałym finansowaniu radni będą informowani na bieżąco. W związku z wyczerpaniem pytań Pani Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

Głosowano w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu na zadanie bieżące pn.: ”sporządzenie programu funkcjonalno – użytkowego i wniosku aplikacyjnego”.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
NIEOBECNI (1)
Łucjan Garus
Uchwałę oznaczono Nr 42/IV/2019.


l) zmiany budżetu na 2019 rok

Pan radny Józef Nowak zapytał, czy partycypowanie w kosztach inwestycji, będzie odbywało się na równych zasadach. Pani Skarbnik odpowiedziała, że wkład własny w kwocie 15 % będzie podzielony po połowie między gminę i powiat. W związku z wyczerpaniem pytań Pani Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

Głosowano w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
NIEOBECNI (1)
Łucjan Garus
Uchwałę oznaczono Nr 43/IV/2019.


m) zmiany uchwały Nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025

W związku z brakiem pytań i uwag radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

Głosowano w sprawie: zmiany uchwały Nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
NIEOBECNI (1)
Łucjan Garus
Uchwałę oznaczono Nr 44/IV/2019.


n)  uchylenia uchwały Nr 26/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania przedmiotowej opłaty przez właścicieli tych nieruchomości

Pan radny Mariusz Pogoda zapytał, czy ktoś przygotował zarys obliczenia opłaty ryczałtowej za odpady. Pani Sekretarz wyjaśniła, że kwota, która została podana w uchwale została oparta na wyliczeniach przygotowanych przez Referat Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Pan radny Bartłomiej Pliczko zapytał o powód uchylenia powyższej uchwały. Pani Sekretarz odpowiedziała, że Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała brak obliczeń opłaty za odpady komunalne, brak uzasadnienia skąd wzięła się wysokość opłaty. Pan radny Mariusz Pogoda zgłosił końcową konkluzję, żeby dział prawny bardziej pochylał się nad przygotowywanymi uchwałami, aby nie powtarzała się sytuacja z uchylaniem uchwał pojętych na poprzednich sesjach. Pan radny Andrzej Staron zapytał w jaki sposób RIO poinformowało tut. Urząd o nieprawidłowościach w uchwale. Pani Sekretarz odpowiedziała, że telefonicznie. W związku z wyczerpaniem pytań Pani Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

Głosowano w sprawie: uchylenia uchwały Nr 26/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania przedmiotowej opłaty przez właścicieli tych nieruchomości.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Robert Bęczkowski, Piotr Ciba, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda, Andrzej Staron
NIEOBECNI (1)
Łucjan Garus
Uchwałę oznaczono Nr 45/IV/2019.

 

o) zmiany uchwały Nr 22/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

W związku z brakiem pytań i uwag radnych Pani Przewodnicząca RM przeprowadziła głosowanie nad uchwałą.

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały Nr 22/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (10)
Piotr Ciba, Szymon Klabis, Weronika Majchrzyk, Anna Michalska, Józef Nowak, Tomasz Nowicki, Adam Ordon, Renata Piełot, Bartłomiej Pliczko, Mariusz Pogoda
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Robert Bęczkowski, Maria Golasz, Krystyna Gorol, Andrzej Staron
NIEOBECNI (1)
Łucjan Garus
Uchwałę oznaczono Nr 46/IV/2019.


6. Sprawy różne, wnioski i petycje Radnych oraz innych uczestników sesji.

- Pani Przewodnicząca RM poinformowała, że 11 stycznia br. wpłynęła skarga do Rady Miejskiej za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zgodnie z kompetencjami skarga została przekazana do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W związku z licznymi wątpliwościami, czy w kompetencjach Rady jest rozpatrywanie tejże skargi, zostało wystosowane pismo do SKO w Częstochowie o interpretację i wskazanie właściwego organu według właściwości do rozpatrzenia skargi. W odpowiedzi SKO stwierdziło, że skarga nie powinna być rozpatrywana przez Radę. W związku z tym skarga zostanie przekazana zgodnie z kompetencjami do organu wykonawczego.

- Pan Bartłomiej Pliczko zapytał, czy szkoły zamierzają korzystać z programu posiłek w szkole, który w trzecim module, dotyczy organizacji stołówek oraz miejsc do spożywania posiłków. Pani Zofia Cichowska wyjaśniła, że szkoły będą korzystać z powyższego programu, po ogłoszeniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kryterium subwencji oświatowej.

- Pan Bartłomiej Pliczko zapytał o plany dowozu dzieci do szkół, a także przedstawił sugestie i pomysły mieszkańca ze swojego okręgu wyborczego na ten temat. Pomysł polega na dowozie mieszkańców do najbliższej stacji PKP. Pan Burmistrz odpowiedział, że jest to kwestia, która wymaga dyskusji na forum całej Rady. W perspektywie gmina przymierza się do wzięcia udziału w konkursie przewidzianym na wrzesień br. na transport niskoemisyjny. Aplikowanie przez gminę o środki z tego działania, pozwoliłoby na zakup taboru, który stałby się własnością gminy.

- Pan radny Mariusz Pogoda zaproponował, żeby wstępnie ustalić termin kolejnych sesji, aby ułatwić pracę tut. Urzędników. Pani Przewodnicząca RM pozytywnie odniosła się do propozycji i zaproponowała, żeby sesje odbywały się w najdłuższy dzień pracy Urzędu tj. w środy.

- Pan radny Andrzej Staron poprosił, aby wszystkie projekty uchwał były wstępnie opiniowane przez Komisje Rady. Ponadto zwrócił uwagę, żeby wszystkie uchwały były dostarczone na 7 dni przed sesją, a nie w dniu sesji.

- Pan radny Józef Nowak ad vocem do przedmówcy zaproponował powołanie dodatkowych komisji, które obejmowałyby sprawy społeczne czy gospodarcze.

- Pani Anna Michalska Przewodnicząca RM w podsumowaniu stwierdziła, że należy rozważyć pomysł. Ponadto poprosiła o organizowanie Komisji w ramach godzin pracy tut. Urzędu. Pani Przewodnicząca RM poinformowała radnych, że od lutego br. wejdzie w życie plan dyżurów radnych w poszczególnych miejscowościach gminy.

-Pan radny Tomasz Nowicki zapytał, czy jest zagrożony termin podpisania umowy w sprawie odbioru odpadów komunalnych. Pan Burmistrz odpowiedział, że na dzień dzisiejszy sprawa toczy się w Krajowej Izbie Odwoławczej i trzeba czekać na rozstrzygnięcie.

7. Zakończenie sesji.

Ponieważ więcej spraw nie było, Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział w obradach i na tym sesję zakończono.

 

 

 

                                                                                                                     Przewodnicząca   

 Rady Miejskiej w Woźnikach

 


Protokołowała: Grażyna Sośnica

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 marca 2019 11:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 335
28 marca 2019 15:20 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [protokol_nr_iv_z_dnia_28012019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 marca 2019 11:35 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany