Uchwały Rady
kadencja 2018-2023

UCHWAŁA Nr 132/XI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii św. Katarzyny w Woźnikach na prace restauratorskie przy zabytkowym kościele św. Walentego w Woźnikach

UCHWAŁA Nr 132/XI/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 18 grudnia 2019 r.


w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii św. Katarzyny w Woźnikach na prace restauratorskie przy zabytkowym kościele św. Walentego w Woźnikach


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815),  art. 81 w związku z art. 77 pkt 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1696) oraz § 4 ust. 5 uchwały Nr 423/XXXVII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23 października 2006 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 126, poz. 3603 ze zmianami) Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§ 1. 


Przyznać dotację celową dla Parafii św. Katarzyny w Woźnikach na wykonanie prac restauratorskich związanych z zakupem materiałów impregnacyjnych w celu ochrony drewnianego kościoła św. Walentego w Woźnikach przy ul. Tarnogórskiej, w kwocie 10.000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) ze środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Woźniki na 2020 rok.


§ 2. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 3. 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Tomasz Nowicki

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2019 12:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 221
20 grudnia 2019 12:23 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_132xi2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2019 12:23 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany