Uchwały Rady
kadencja 2018-2023

UCHWAŁA Nr 131/XI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2020 rok

Dz.Urz. Woj. Śl. 2019, poz. 9177 z dnia 24.12.2019

UCHWAŁA Nr 131/XI/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 18 grudnia 2019 r.


w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2020 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r., poz.506,poz.1309,poz.1696, poz.1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 217,  art.222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019  r., poz. 869) Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§ 1. 


1. Ustala się dochody  w łącznej kwocie       

58 641 014,00 zł

a) bieżące w kwocie

49 808 458,00 zł

b) majątkowe w kwocie

8 832 556,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

2. Ustala się wydatki w łącznej  kwocie

61 776 118,00 zł

z tego :

 

a) bieżące w kwocie

48 748 336,00 zł

b) majątkowe w kwocie

13 027 782,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr  2 i nr 2a.

 


§ 2. 


Ustala się deficyt  budżetowy  w kwocie

3 135 104,00 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 

a) zaciągniętych kredytów

3 135 104,00 zł


§ 3. 


1. Ustala się przychody  budżetu w kwocie

5 295 000,00 zł

następujących    tytułów;

 

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek   w tym:

4 610 000,00 zł

- kredyty

4 260 000,00 zł

- pożyczki 

350 000,00 zł

b) nadwyżka z lat  ubiegłych

137 000,00 zł

c) wolnych środków

548 000,00 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie

2 159 896,00 zł

z następujących tytułów;

 

a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie

2 159 896,00 zł

zgodnie z załącznikiem  3.

 


§ 4. 


Ustala się limit zobowiązań w wysokości

6 610 000,00 zł

z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie

2 000 000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

3 135 104,00 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów w kwocie

1 474 896,00 zł


§ 5. 


1. Ustala się rezerwę ogólną  w wysokości

100 000,00 zł

2. Ustala się rezerwę celową  w wysokości

151 250,00 zł

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

 


§ 6. 


Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.


§ 7. 


Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa  zgodnie z załącznikiem nr 5.


§ 8. 


Ustala się  plan dochodów i wydatków budżetu  na 2020 rok:

1) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2) związanych  z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

3) związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień  lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.


§ 9. 


1. Ustala się dochody w kwocie  220 000,00 zł  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 215 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 34 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.


§ 10. 


1. Ustala się dochody w kwocie 1 900 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarką odpadami.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 900 000,00zł na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami.


§ 11. 


 Ustala  się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2020   rok zgodnie z załącznikiem  Nr 9 do niniejszej uchwały.


§ 12. 


Ustala  się plan wydatków Budżetu Obywatelskiego na kwotę 200 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem  Nr 10 do niniejszej uchwały.


§ 13. 


Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do  wysokości 2 000 000,00 zł.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach  niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów, w tym również:

a) do dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych roku budżetowego w ramach działu, nie powodujących likwidacji lub wniesienia nowych zadań inwestycyjnych oraz zmian  kwot wydatków  na przedsięwzięcia wymienione w wieloletniej prognozie finansowej.

b) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz ich pochodnych.

4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian  w planie wydatków jednostki

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetowego,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem  środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetowego,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich .


§ 14. 


1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym stanowią dochody  budżetu gminy.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków  dokonanych w poprzednich latach      budżetowych  stanowią dochody budżetu gminy.


§ 15. 


1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zamieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Woźniki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

 

 

 

I WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH


TOMASZ NOWICKI

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2019 12:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 188
03 stycznia 2020 08:52 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 grudnia 2019 15:32 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_131xi2019_z_zalacznikami_v2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 grudnia 2019 15:31 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Usunięcie załącznika [uchwala_nr_131xi2019.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany