Uchwały Rady
kadencja 2018-2023

UCHWAŁA nr 130/XI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2020-2027

Zmieniona:

- Uchwałą nr 144/XII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 marca 2020 r.

- Uchwałą nr 163/XIII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13 maja 2020 r.


Uchwała Rady Miejskiej nr 130/XI/2019

z dnia 18 grudnia 2019 roku

 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki

na lata 2020-2027

 

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869)

 

Rada Miejska w Woźnikach postanawia:

 

§ 1.

 

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Woźniki na lata 2020-2027 zgodnie

z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

 

§ 2.

 

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2022 , zgodnie z załącznikiem

Nr 2.

 

§ 3.

 

Przyjąć objaśnienia do w/w uchwały stanowiące załącznik Nr 3

 

§ 4.

 

1. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

 

2. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w zakresie działalności bieżącej do wysokości 5 000 000 zł.

 

3. Upoważnić Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 uchwały.

 

4. Upoważnić Burmistrza Woźnik do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognoza finansową.

 

§ 5.

 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 30/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku z późn. zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025.

 

§ 6.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Woźniki. 

I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Tomasz Nowicki

 

 Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2019 12:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 151
20 maja 2020 13:13 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2019 12:15 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2019 12:15 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3__objasnienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany