Uchwały Rady
kadencja 2018-2023

UCHWAŁA Nr 129/XI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2019

Dz.Urz. Woj. Śl. 2019, poz. 9116 z dnia 23.12.2019

UCHWAŁA Nr 129/XI/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 18 grudnia 2019 r.


w sprawie zmiany budżetu na rok 2019


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, poz.1309, poz.1696,poz.1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) oraz uchwałą Nr 29/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2019 rok

Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§ 1. 


Dokonać zmniejszenia  dochodów budżetu gminy o kwotę

(-)192 255,71 zł

do ogólnej kwoty dochodów, w tym:

54 556 807,15 zł

1) dochody bieżące

(-)192 255,71 zł

a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- czynsz za mienie gminne

77 000,00 zł

b) wpływy z różnych dochodów - likwidacja konta z kaucji mieszkaniowych

1 998,29 zł

c) zmniejszenie  wpływu z podatku od nieruchomości osób prawnych

(-) 210 000,00 zł

d) zmniejszenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych

(-) 60 000,00 zł

e) zmniejszenie podatku rolnego od osób fizycznych

(-) 52 000,00 zł

f) wpływ z podatku od środków transportowych

20 000,00 zł

g) subwencja ogólna z budżetu państwa - oświatowa

30 746,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 


§ 2. 


Dokonać zmniejszenia  wydatków budżetu gminy o kwotę

(-)192 255,71 zł

do ogólnej kwoty wydatków, w tym:

58 215 453,15 zł

1) wydatki bieżące

(-) 217 255,71 zł

a) wydatki jednostek budżetowych

(-) 154 254,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

(-) 154 254,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące

(-) 63 001,71 zł

2) wydatki majątkowe

25 000,00 zł

a) inwestycje i zakupy  inwestycyjne

25 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 


§ 3. 


Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 4. 


Dokonać zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 5. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 6. 


 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Tomasz Nowicki

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2019 12:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 147
03 stycznia 2020 09:11 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2019 12:04 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_129xi2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2019 12:03 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany