Uchwały Rady
kadencja 2018-2023

UCHWAŁA nr 128/XI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18.12.2019 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025

UCHWAŁA nr 128/XI/2019

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 18.12.2019 roku.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz.1696, poz.1815 ) art. 226-228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ) Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

W uchwale Nr 30/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025 wprowadza się następujące zmiany :

 

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki otrzymuje

brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2. Załącznik Nr 2 - Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje

brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Przyjmuje się objaśnienia do zmian stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaI Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Tomasz Nowicki

 Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2019 11:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 178
20 grudnia 2019 12:01 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2019 12:01 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2019 12:01 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany