Uchwały Rady
kadencja 2018-2023

UCHWAŁA Nr 127/XI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie Miasta i Gminy Woźniki

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Wojewody Śląskiego NPII.4131.1.18.2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 127/XI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie Miasta i Gminy Woźniki - w całości, jako sprzecznej z art. 40 ust. 8, ust. 9 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.) w związku z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.).


Dz.Urz. Woj. Śl. 2019, poz. 9115 z dnia 23.12.2019


UCHWAŁA Nr 127/XI/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 18 grudnia 2019 r.


w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie Miasta i Gminy Woźniki


Na podstawie  art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2068, z późn. zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1696, 1815)

Rada Miejska w Woźnikach

uchwala, co następuje:


§ 1. 


Ustala się wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Woźniki, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1. prowadzenia robót w pasie drogowym,

2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego,

3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.


§ 2. 


Wysokość dziennych stawek opłaty za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego, w przypadku o którym mowa w § 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 do uchwały.


§ 3. 


Wysokość rocznych stawek opłaty za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia, w przypadku o którym mowa w § 1 pkt 2, określa załącznik nr 2 do uchwały.


§ 4. 


Wysokość dziennych stawek opłaty za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, w przypadku o którym mowa w § 1 pkt 3, określa załącznik nr 3 do uchwały.


§ 5. 


Wysokość dziennych stawek opłaty za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego, w przypadku o którym mowa w § 1 pkt 4, określa załącznik nr 4 do uchwały.


§ 6. 


Do spraw wszczętych i nie zakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje się przepisy dotychczasowe.


§ 7. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 8. 


Traci moc uchwała Nr 248/XXII/2005 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 16.02.2005r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie Miasta i Gminy Woźniki.


§ 9. 


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Tomasz Nowicki

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 127/XI/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Wysokość dziennych stawek opłaty za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętej pod roboty niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg na drogach gminnych na terenie Miasta i Gminy Woźniki

Rodzaj elementu zajęcia pasa drogowego

Stawki w zł

(za 1m2 za każdy dzień zajęcia)

Zajęcie pasa drogowego do 20% szerokości jezdni 1)

1,50

Zajęcie pasa drogowego od 20% do 50% szerokości jezdni 1)

3,50

Zajęcie pasa drogowego powyżej 50% szerokości jezdni 1)

6,00

Za zajęcie chodników, parkingów, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych 1)

3,00

Za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego 1)

1,00

Za zajęcie pasa drogowego, w odniesieniu do urządzeń i obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej

0,20

1) nie dotyczy urządzeń i obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 127/XI/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Wysokość stawek rocznej opłaty za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego przez umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej na drogach gminnych na terenie Miasta i Gminy Woźniki

Rodzaj urządzenia umieszczonego w pasie drogowym

Rodzaj elementu zajęcia pasa drogowego

jezdnia

chodnik, parking, plac, zatoka postojowa i autobusowa, ścieżka rowerowa, ciąg pieszy

pozostałe elementy pasa drogowego

Stawki w zł

(za 1m2 rzutu poziomego urządzenia, za każdy rok umieszczenia)

Sieć wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowa, energetyczna, gazowa

12,00

12,00

12,00

Sieć wraz z urządzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej

12,00

12,00

12,00

Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej  umieszczone w obiekcie mostowym 1)

200,00

200,00

200,00

Sieć i urządzenia telekomunikacyjne umieszczone w obiekcie mostowym

20,00

20,00

20,00

Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej będące mieniem komunalnym Gminy Woźniki

0,00

0,00

0,00

Inne sieci i urządzenia, nie wymienione wyżej

12,00

12,00

12,00

1) nie dotyczy sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 127/XI/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Wysokość dziennych stawek opłaty za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego przez umieszczenie obiektu budowlanego na drogach gminnych na terenie Miasta i Gminy Woźniki

Obiekty

Stawki w zł

(za 1m2 za każdy dzień zajęcia)

Kioski i pawilony, wiaty, altany, barakowozy, obiekty kontenerowe

1,00

Rusztowania budowlane

1,00

Pomniki i obiekty małej architektury (w szczególności: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, ławki)

0,10

Obiekty infrastruktury telekomunikacyjnej

0,20

Inne obiekty budowlane nie wymienione wyżej

1,50

Wysokość dziennych stawek opłaty za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego przez umieszczenie reklamy na drogach gminnych na terenie Miasta i Gminy Woźniki

Reklamy

Stawki w zł

(za 1m2 rzutu poziomego reklamy, za każdy dzień zajęcia)

Reklama

1,50

Reklama na szyldzie o powierzchni nie przekraczającej 1m2  1)

1,00

Reklama o treści związanej z usługami telekomunikacyjnymi

0,20

Reklama zawierająca informacje o mieście, gminie, powiecie lub województwie (np. plany, mapy, tablice, plansze, itp.)

0,00

Tablice informujące o jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych

0,00

Reklama o treści propagującej bezpieczeństwo na drodze 2)

0,00

1) szyldy będące graficznym oznaczeniem podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, zawierające nazwę lub imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, umieszczone nad lub na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza

2) reklama nie może zawierać: nazw, graficznych oznaczeń oraz innych treści, które dotyczą podmiotu, produktu lub marki

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 127/XI/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Wysokość dziennych stawek opłaty za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętej na prawach wyłączności w celach określonych w § 1 pkt 4 uchwały,
na drogach gminnych na terenie Miasta i Gminy Woźniki

Cel zajęcia

Rodzaj elementu zajęcia pasa drogowego

jezdnia

chodnik, parking, plac, zatoka postojowa i autobusowa, ścieżka rowerowa, ciąg pieszy

pozostałe elementy pasa drogowego

zajęcie do 20% szerokości

zajęcie od 20% do 50% szerokości

zajęcie powyżej 50% szerokości 1)

Stawki w zł

(za 1m2 za każdy dzień zajęcia)

Zaplecze budowy

2,00

4,00

6,00

3,00

1,50

Składowanie materiałów

2,00

4,00

6,00

3,00

1,50

Handel okazjonalny: stoiska, stragany

2,00

2,50

3,00

2,00

1,00

Ogródki gastronomiczne i piwne

2,50

3,00

3,50

1,50

1,50

Ekspozycja towarów przed sklepem

---

---

---

1,50

1,50

Akcje promocyjne o charakterze komercyjnym

2,00

2,50

3,00

1,50

1,50

Realizacja przedsięwzięć artystycznych promujących Gminę Woźniki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Organizacja imprez charytatywnych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cele związane usługami telekomunikacyjnymi

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

Inne cele nie wymienione wyżej

2,00

3,00

7,00

2,00

1,50

1) dotyczy wyłącznie odcinków jezdni zamkniętych dla ruchu wszelkich pojazdów

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2019 11:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 195
16 stycznia 2020 11:52 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2020 11:51 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [rozstrzygniecie_nadzorcze_npii41311182020_2_akt.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2020 11:48 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany