Uchwały Rady
kadencja 2018-2023

UCHWAŁA Nr 126/XI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnym

UCHWAŁA Nr 126/XI/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 18 grudnia 2019 r.


w sprawie ustalenia wysokości diet radnym


Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.) oraz § 1 i § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 61 poz. 710), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000r., Nr 66, poz. 800 ze zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje:


§ 1. 


1. Ustala się wysokość diet dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej w Woźnikach i Komisjach Rady Miejskiej w Woźnikach:

1) dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Woźnikach w zryczałtowanej wysokości 1300,00 zł miesięcznie,

2) dla Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Woźnikach w zryczałtowanej wysokości 800,00 zł miesięcznie dla każdego z nich,

3) dla Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Woźnikach w zryczałtowanej wysokości 700,00 zł miesięcznie,

4) dla pozostałych radnych w zryczałtowanej wysokości 600,00 zł miesięcznie.

2. Radny otrzymuje jedną najwyższą dietę, liczoną bez względu na ilość pełnionych funkcji w Radzie Miejskiej w Woźnikach.


§ 2. 


1. W przypadku nieobecności radnego na posiedzeniu Rady Miejskiej w Woźnikach lub Komisji Rady Miejskiej w Woźnikach przysługująca mu dieta ulega zmniejszeniu każdorazowo o 10% za nieobecność na sesji lub Komisji.

2. Podstawą potwierdzenia obecności na sesji bądź posiedzeniu komisji jest podpis radnego na liście obecności.

3. Dieta za dany miesiąc wypłacana jest radnym "z dołu" w terminie do 7 dnia następnego miesiąca, gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Woźnikach lub na konto osobiste wskazane przez radnego.


§ 3. 


1. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, odwołania go z pełnionej funkcji lub zaprzestania pełnienia funkcji przez radnego z innych przyczyn, radny zachowuje w tym miesiącu prawo do diety w wysokości proporcjonalnej do ilości dni, w których wykonywał mandat lub pełnił funkcję.

2. Ten sam sposób liczenia diety, o którym mowa w ust.1, ma miejsce w przypadku rozpoczęcia lub upływu kadencji Rady Miejskiej w Woźnikach.


§ 4. 


1. Radnym gminy przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.

2. Delegacje podpisuje i określa środek transportu Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach.

3. Termin i miejsce oraz środek transportu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Woźnikach określa I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach – Tomasz Nowicki.

4. W przypadku przejazdu podróży służbowej samochodem osobowym będącym własnością radnego przysługuje zwrot kosztów za 1 kilometr przebiegu samochodu osobowego wg następujących stawek:

1) 0,4894 zł dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3

2) 0,7846 zł dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 .


§ 5. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 6. 


Traci moc uchwała Nr 5/I/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22.11.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnym.


§ 7. 


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

 

 

I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Tomasz Nowicki

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2019 11:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 174
20 grudnia 2019 11:34 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_126xi2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2019 11:34 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany