Uchwały Rady
kadencja 2018-2023

UCHWAŁA Nr 125/XI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów z terenu Miasta i Gminy Woźniki

UCHWAŁA Nr 125/XI/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 18 grudnia 2019 r.


w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów z terenu Miasta i Gminy Woźniki


Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§ 1. 


1. W związku z pełnieniem obowiązków sołtysa, związanych z wykonywaniem zadań wynikających ze Statutu Gminy Woźniki oraz statutu sołectwa, sołtysowi przysługuje dieta miesięczna w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100).

2. W przypadku braku możliwości wykonywania przez sołtysa obowiązków wynikających z zapisów zawartych w ust. 1 uchwały, sołtys zobowiązany jest do powiadomienia Burmistrza Woźnik w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

3. W przypadku nie wykonywania przez sołtysa czynności związanych z jego funkcją przez niepełny okres miesiąca, dieta przysługuje w wysokości proporcjonalnej do ilości dni wykonywania czynności.

4. W przypadku pełnienia funkcji sołtysa w okresie krótszym niż miesiąc wysokość diety zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji.

5. Wypłata diety następuje do 10 dnia miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni, gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Woźnikach lub na wskazany przez sołtysa rachunek bankowy.


§ 2. 


Traci moc uchwała Nr 128/XIV/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Miasta i Gminy Woźniki.


§ 3. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 4. 


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

 

 

I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Tomasz Nowicki

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2019 11:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 206
20 grudnia 2019 11:32 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_125xi2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2019 11:32 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany