ROK 2018

UCHWAŁA Nr 17/II/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 219/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Woźniki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Dz.Urz. Woj. Śl. 2018, poz. 7989 z dnia 14.12.2018

http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=844829


Uchwała Nr 17/II/2018
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 10 grudnia 2018 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr 219/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 października 2012r. w sprawie  określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Woźniki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 8 pkt 2, art. 15 ust. pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2016)


Rada Miejska w Woźnikach

uchwala, o następuje:


§ 1. 


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 219/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Woźniki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.


§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska

 

 

Załącznik do uchwały Nr 17/II/2018
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 10 grudnia 2018 r.


Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Woźniki

Lp.

Nazwa przystanku

Lokalizacja

1.

Piasek

Piasek Pl. Powstańców

2.

Mzyki

Mzyki ul. Słoneczna

3.

Górale

Woźniki ul. Górale

4.

Niwy

Niwy

5.

Kamieńskie Młyny

Tysiąclecia (kościół)

6.

Kamieńskie Młyny

Tysiąclecia (skrzyżowanie)

 


 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2018 14:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 279
19 grudnia 2018 13:55 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2018 14:54 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_17ii2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2018 14:53 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany