ROK 2018

UCHWAŁA Nr 14/II/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Woźniki

Dz.Urz. Woj. Śl. 2018, poz. 7987 z dnia 14.12.2018

http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=844827

Uchwała Nr 14/II/2018
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 10 grudnia 2018 r.


w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Woźniki


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 1454), Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§ 1.

 

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 209/XXII/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Woźniki wprowadza się zastępujące zmiany:

1) § 9 ust. 3 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

„4) przezroczystych  workach  polietylenowych  PE-HD na odpady zbierane selektywnie, o pojemności 120 l, w następującej kolorystyce:

a) niebieski, oznaczony napisem „Papier” - z przeznaczeniem na papier, w tym tekturę, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

b) zielony, oznaczony napisem „Szkło” - z przeznaczeniem na szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

c) żółty, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - z przeznaczeniem na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

d) brązowy,  oznaczony  napisem  „Bio” - z przeznaczeniem   na   odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.”;

2) § 9 ust. 3 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„5) pojemniki na odpady zbierane selektywnie dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej o pojemności 1100 l dla każdej frakcji odpadów tj. papier, szkło, odpady ulegające biodegradacji oraz zbierane łącznie metale i tworzywa sztuczne. Pojemniki powinny być oznaczone  odpowiednim  napisem – „Papier”, „Szkło”, „Bio” oraz „Metale i tworzywa sztuczne”, zgodnie z ich przeznaczeniem.”.


§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2018 14:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 283
19 grudnia 2018 13:50 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2018 14:44 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_14ii2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2018 14:37 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany