Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki na lata 2018-2023

ZARZĄDZENIE Nr KR.120.102.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2018-2025

Zarządzenie Nr KR.120.102.2018

Burmistrza Woźnik

z dnia 14 czerwca 2018 roku.

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2018-2025

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) art. 226-228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ) Burmistrz Woźnik zarządza co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr 319/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2018-2025 wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki otrzymuje brzmienie zgodne z

załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Przyjmuje się objaśnienia do zmian stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 czerwca 2018 08:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 265
15 czerwca 2018 08:56 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2__objasnienia_do_zmian_dokonanych_w_wpf.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 czerwca 2018 08:56 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1__wpf.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 czerwca 2018 08:56 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201022018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany