Budżet 2018

UCHWAŁA Nr 27/III/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2018 rok

UCHWAŁA Nr 27/III/2018
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 grudnia 2018 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2018 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.235, art. 237, art. 239, art. 264 ust.  3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 318/XXXIII/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2018 rok Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§ 1. 


 Dokonać zmiany dochodów budżetu gminy o kwotę     50 000,00 zł

– do ogólnej kwoty dochodów         46 129 298,23 zł w tym:

1) bieżące w kwocie 50 000,00 zł z tego

a) wpływy z tytułu kary umownej (-)60 000,00 zł

b) wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych  15 000,00 zł

c) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych        15 000,00 zł

d) wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów za poniesione wydatki w ramach realizacji programu realizowanego ze środków Unii Europejskiej   50 000,00 zł

e) dotacja celowa w ramach programu realizowanego z udziałem środków europejskich           30 000,00 zł


§ 2.

 

 Dokonać zmiany wydatków budżetu gminy o kwotę      50 000,00 zł

– do ogólnej kwoty wydatków          49 742 848,23 zł w tym:

1) bieżące w kwocie 46 500,00 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych          43 500,00 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki (-)10 618,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          54 118,00 zł

b) obsługa długu    3 000,00 zł

2) majątkowe w kwocie        3 500,00 zł z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne        3 500,00 zł


§ 3.

 

Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.


§ 4. 


Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 5.

 

Dokonać zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 7.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 8.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

  

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach


Anna Michalska

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 stycznia 2019 10:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 220
02 stycznia 2019 10:11 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 stycznia 2019 10:11 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 stycznia 2019 10:10 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany