Budżet 2018

ZARZĄDZENIE NR KR.120.207.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 17.12.2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.207.2018

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 17.12.2018 roku

 

w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2018 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 222 ust 1 i 4, art. 249, ust. 3 i 4, art. 257, ust. 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 12, ust. 3 uchwały Nr 318/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28.12.2017 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2018 r.- Burmistrz Woźnik zarządza co następuje:

 

§ 1. Dokonać zmian wydatków budżetu gminy:

1/ wydatki bieżące, w tym:                                                               (-)     5 160,00 zł

a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                        (-)     5 776,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                        (-)   19 481,03 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                13 705,03 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        616,00 zł

2/ wydatki majątkowe, w tym:                                                                   5 160,00 zł

a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                               5 160,00 zł

- na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      7 896,00 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie

zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 3. Rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej:

- dział 750 rozdz. 75075 § 4300 -    216,00 zł

- dział 900 rozdz. 90095 § 4300 - 5 800,00 zł

 

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2018 11:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 233
21 grudnia 2018 11:43 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 grudnia 2018 11:43 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 grudnia 2018 11:42 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1202072018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany