Budżet 2018

ZARZĄDZENIE NR KR.120.190.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 10.12.2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.190.2018

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 10.12.2018 roku

 

w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2018 r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 222 ust 1 i 4, art. 249, ust. 3 i 4, art. 257, ust. 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 12, ust. 3 uchwały Nr 318/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28.12.2017 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2018 r.- Burmistrz Woźnik zarządza co następuje:

 

§ 1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę                          (-)        5 200,00 zł

do ogólnej kwoty dochodów                                                            46 079 298,23 zł

w tym :

1/ bieżące w kwocie:                                                                   (-)          5 200,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,

związków powiatowo-gminnych)                                                   (-)          5 200,00 zł

 

§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę                           (-)         5 200,00 zł

do ogólnej kwoty wydatków                                                             49 692 848,23 zł

w tym:

1/ bieżące w kwocie:                                                                   (-)         11 255,00 zł

a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                    (-)          6 039,41 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    (-)          8 156,64 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   2 117,23 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych                                         (-)          5 215,59 zł

2/ majątkowe w kwocie:                                                                             6 055,00 zł

a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             6 055,00 zł

 

§ 3. Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie

z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie

zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5. Rozdysponowano z rezerwy ogólnej:

- dział 921 rozdz. 92195 § 4210 - 1 000,00 zł

 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 grudnia 2018 12:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 185
18 grudnia 2018 12:37 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2018 12:37 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2018 12:36 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany